Home

Contra indicatie NSAID

Vrij verkrijgbare NSAID's gebruikt door patiënten met

Effecten van een NSAID. Naast ontstekingsremming hebben veel NSAID's ook een pijnstillend en koortsverlagend effect. Ze worden vaak toegepast bij acute pijn (bijvoorbeeld een blessure) of chronische gewrichtspijn en aanvallen van jicht.NSAID's hebben een remmend effect op (premature) weeën, maar hebben als ongewenst bijeffect dat de sluiting van de ductus arteriosus wordt bevorderd Vervolgens werd het effect van NSAID's onderzocht bij oudere patiënten die reeds eenmaal in een ziekenhuis waren opgenomen wegens bestaand hartfalen. Bij deze groep patiënten bleek dat het gebruik van NSAID's een verhoogd risico van heropname in het ziekenhuis gaf wegens een tweede aanval van hartfalen ( RR 2,2 [95% BI =1,4-3,4]) NSAID's zijn effectief in het verminderen van pijn op de korte termijn zijn in de tweede helft van 2013 aangepast en vermelden een verhoogd risico op cardiovasculaire bijwerkingen en contra-indicatie bij patiënten met hartfalen, ischemische hartziekten, perifeer arterieel vaatlijden en na CVA clopidogrel vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Na een TIA of herseninfarct is er naast niet-medicamenteuze adviezen een indicatie voor secundaire cardiovasculaire risicopreventie en antitrombotische behandeling. Deze bestaat uit clopidogrel monotherapie, acetylsalicylzuur in combinatie met dipyridamol of monotherapie met acetylsalicylzuur • NSAID's: deze kunnen na bariatrische chirurgie eerder aanleiding geven tot klachten, deels ook afhankelijk van de ingreep. Als stelregel geldt: onderzoek of alternatie - ven mogelijk zijn, bij gebruik langer dan een week altijd combineren met maagbescherming

DA Naproxennatrium 220mg | DA

ibuprofen Farmacotherapeutisch Kompa

De conclusie van de herbeoordeling is dat de voordelen van diclofenac opwegen tegen de risico's, maar dat er sprake is van een verhoogd risico op arteriële trombose. Dit risico is vergelijkbaar met dat van COX-2-selectieve NSAID's. Er is nu meer duidelijkheid over het reeds bekende risico dat ook in de FarmacoTherapeutische Richtlijn (FTR) Pijnbestrijding beschreven is NSAID's staan voor non-steroidal anti-inflammatory drugs, oftewel niet-hormonale anti-ontstekingsmedicijnen. Voorbeelden van de werkzame stoffen zijn ibuprofen, diclofenac en naproxen. NSAID's zijn een uitkomst bij pijn waartegen een gewoon paracetamolletje niet meer helpt Aanbevolen wordt om bij patiënten met absolute contra-indicatie geen provocaties te doen, NSAID's. In de praktijk worden er geen problemen gezien van een dosis van 100 mg aspirine of lager, zoal veel wordt toegepast bij cardiale en cerebrale vasculopathie

acetylsalicylzuur Farmacotherapeutisch Kompa

De potentiële hepatotoxiciteit van NSAID's leidt niet tot klinisch relevante effecten (Rubenstein et al., 2004). Het is aannemelijk, hoewel hiervoor geen literatuur voorhanden is, dat de kans op het ontstaan van hartfalen groter is wanneer NSAID's voor langere duur (reumatologie) worden gebruikt geneesmiddelen, zoals acetylsalicylzuur en andere NSAID's Deze middelen kunnen ernstige astma-longaanvallen veroorzaken. Bij volwassenen is allergie voor een voedingsmiddel als uitlokkende prikkel ongebruikelijk Het Europese Geneesmiddelen Agentschap (European Medicines Agency, EMA) heeft de contra-indicatie voor diclofenac in 2013 vastgesteld, mede op basis van de onderzoeksgegevens uit de CNT-studie, een meta-analyse van individuele patiëntengegevens in gerandomiseerde klinisch onderzoeken naar de bijwerkingen van NSAID's.1 Het risico op arteriële trombotische aandoeningen bleek na gebruik van. Ibuprofen zit in een klasse medicijnen die bekendstaat als NSAID's (niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen). De NSAID werkt door de productie van een stof te stoppen die pijn, koorts en ontstekingen veroorzaakt. Contra-indicaties en voorzichtigheid Allergieën en overgevoelighede 5.1 Absolute contra-indicaties. Voor het stellen van een contra-indicatie voor een vaccinatie moet een individuele afweging gemaakt worden. Slechts zeer zelden is er een reden om in het geheel niet te vaccineren met één van de vaccins binnen het RVP Rijksvaccinatieprogramma in verband met een absolute contra-indicatie (Burgmeijer 2011). Voor alle vaccins gelden als absolute contra-indicaties

maagbescherming Farmacotherapeutisch Kompa

Medicamenteuze behandeling COVID-19. Er is momenteel geen specifieke behandeling voor COVID-19 in de 1e lijn. Schrijf geen middelen voor waarvan de werkzaamheid nog niet is aangetoond, zoals antivirale middelen of (hydroxy)chloroquine (zie NHG-Advies Hydroxychloroquine bij COVID-19 in de eerste lijn, pdf).Vanwege onbewezen effect en risico op toxiciteit/bijwerkingen wordt deze medicatie alleen. Een contra-indicatie kan absoluut of relatief zijn. Bij een absolute contra-indicatie mag de behandeling in geen geval worden uitgevoerd. Bij een relatieve contra-indicatie moeten de behandelaar de voor- en nadelen van de therapie afwegen en een beslissing maken. Een synoniem is: tegenaanwijzing

NSAID's - Wikipedi

NSAID's; Opioïde analgetica . Paracetamol . Paracetamol is een pijnstillers die uitsluitend analgetisch (= pijnstillend) en antipyretisch (= koortsverlagend) werkt. Hoe paracetamol precies werkt is niet bekend. Paracetamol wordt als veilige pijnstiller gekenmerkt, echter deze stof is gevaarlijker dan men denkt Bewaking op afgeleide contra-indicatie Afgeleide contra-indicaties zijn hulpmiddelen om het cliëntenrecord in de apotheek vollediger te maken wat betreft de bewaking op contra-indicaties. Met bijvoorbeeld het G-Standaardbestand contra‑indicaties aandoeningen kan dan vervolgens worden voorkomen dat een geneesmiddel wordt gegeven aan iemand bij wie schadelijke gevolgen zijn te verwachten Nieuw: Kijk ook op Oncoguide voor de Beslisboom: Pijn bij patiënten met kanker (in de palliatieve fase) . Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals en op basis van de richtlijn, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app voor tablet en website ((nog) niet voor smartphone) Een indicatie is dat bijv: iemand zorg nodig heeft en een contra indicatie is dat diegene juist geen zorg nodig heeft maar het zelf nog kan doen. 13 juni 2014 11:58. 0. 0. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan /1000 Plaats reactie. Verberg reacties De vraag, welke NSAID we moeten kiezen bij cardiovasculair risico, is dus niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Vooralsnog lijkt het klassieke NSAID naproxen, in combinatie met een maagbeschermer, de beste keus. Van de COX-2 selectieve NSAID's lijkt celecoxib het laagste risico op cardiovasculaire gebeurtenissen te geven

NSAID's (incl. acetylsalicylzuur), trombocytenaggregatieremmers toename bloedingskans o Contra-indicatie: Actieve, klinisch significante bloedingen Ernstige oncontroleerbare hypertensi NSAID's en acetylsalicylzuur worden door zwangere vrouwen gebruikt in het derde trimester ondanks bestaande contra-indicatie. Achtergrond Het gebruik van de NSAID's/salicylaten naproxen, diclofenac, ibuprofen en hoge dosis acetylsalicylzuur is gecontra-indiceerd in het laatste trimester van de zwangerschap [1]. In dez Antecedenten van (peptische) ulcera (=contra-indicatie) NSAID + corticoïden NSAID + acetylsalicylzuur NSAID + ander antiplaquettair middel NSAID + anticoagulans (coumarine of ander) • Behandeling refluxoesofagitis graad C & D (endoscopisch vastgesteld) 2. Ongewenste effecte De contra-indicatie bij migraine met aura wordt toegelicht in het onderstaande detail Contra-indicaties combinatiepreparaten bij migraine. Na bariatrische chirurgie Voor orale combinatiepreparaten na ingrepen die (mede) als doel hebben om malabsorptie van voedingsstoffen te bewerkstelligen, zoals een jejuno-ileale bypass en biliopancreatische omleiding, geldt een absolute contra-indicatie Vermijd het gebruik van NSAID's zoveel mogelijk. Adviseer dagelijks te wegen. Instrueer patiënt met betrekking tot flexibel diureticabeleid. tenzij er een contra-indicatie bestaat zoals diastolische bloeddruk > 110 mmHg, recente ernstige bloeding, lever- of nierinsufficiëntie of hemorragische diathese

Onder de reversibele remmers vallen ticagrelor, dipyridamol en NSAID's, zoals Ibuprofen en Naproxen. In deze richtlijn wordt uitsluitend ingegaan op de middelen die als bloedplaatjesremmer worden toegepast, zie tabel vanuit de Richtlijn Antitrombotisch Beleid 2016. Groepsnaam. Of relatieve contra-indicatie.. Intra-articulaire corticosteroïdinjecties bij knie- en heupartrose. Overweeg intra-articulaire corticosteroïdinjecties voor tijdelijke pijnvermindering bij volwassen personen met symptomatische knie- of heupartrose indien reguliere orale of dermale pijnmedicatie (zie module Pijnmedicatie) niet wenselijk, gecontra-indiceerd of onvoldoende effectief is Een indicatie is dat bijv: iemand zorg nodig heeft en een contra indicatie is dat diegene juist geen zorg nodig heeft maar het zelf nog kan doen. 13 juni 2014 11:58. 0. 0. 0. Reacties. Reacties. De reactie moet uit minimaal 10 karakters bestaan /1000 Plaats reactie. Verberg reacties

Maagprotectie bij NSAID-gebruik Dit kenmerk is gekoppeld aan NSAID's en wordt getoond als er op het moment van aanschrijven van het NSAID bij een patiënt ouder dan 70 jaar, geen maagbeschermer als actieve medicatie in het medicatieprofiel van de patiënt voorkomt NSAID use is generally considered safe in pregnancy as long as it is in low doses, is intermittent, and is discontinued six to eight weeks before term.9

Pas op met het gebruik van NSAID's bij patiënten met

 1. Onlangs werd een grote Deense cohortstudie gepubliceerd waarin de korte-termijn cardiovasculaire risico's van diclofenac werden onderzocht. 1 Diclofenac is een NSAID (niet-steroïdaal anti-inflammatoir middel) met een grotendeels selectieve werking op het enzym cyclo-oxygenase-2 (COX-2, zie kader). Een middel dat uitsluitend selectief als COX-2-remmer werkt, rofecoxib, werd in 2004 van de.
 2. In de traditionele Chinese geneeskunde wordt ginkgoblad al meer dan 5000 jaar gebruikt om de gezondheid te ondersteunen. Het versterkt onder meer de antioxidantverdediging, ondersteunt de (micro) circulatie in het hele lichaam, helpt hart en bloedvaten gezond te houden, is gunstig voor hersenfunctie en gemoedstoestand, ondersteunt de conditie van ogen en oren en beschermt gezonde cellen en.
 3. Een contra-indicatie of, vooral in België, een tegenaanwijzing is een reden of omstandigheid om een bepaalde behandeling of geneesmiddel niet toe te passen. Bijvoorbeeld: Iemand heeft een longontsteking waarvoor een bepaald antibioticum geïndiceerd is. De patiënt is echter allergisch voor dat middel. Dat is een vrijwel absolute contra-indicatie, en er zal naar een ander antibioticum moeten.
 4. Medicijnen en hun interactie met voedingsmiddelen In het hoofdstuk 'Energie aanmaken, wat is daarvoor nodig' in mijn boek 'Alles draait om je hormonen' kun je lezen hoe ingenieus onze energievoorziening in elkaar steekt. En hoe ongelooflijk veel voedingsstoffen ervoor nodig zijn
Aleve Classic 220 mg

NSAID, zie ook NSAID's overige op pagina 46. Acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium (>100 mg/ dag) CONTRA-INDICATIE Acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium verhogen het bloedingsrisico. Naast een irreversibel remmend effect op de trombocytenaggregatie hebben acetylsalicylzuur en carbasalaatcalcium ook een ulcerogeen effect Een NSAID (waaronder diclofenac) is na paracetamol een eerste keus pijnstiller voor pijn door weefselschade, bijvoorbeeld door trauma, operatie, spier- of gewrichtspijn en ontstekingen. Contra-indicatie NSAID's: Bij de symptoombestrijding van griepachtige klachten zoals keel- of spierpijn is paracetamol eerste keus omdat het minder bijwerkingen heeft dan NSAID's. Het lijkt niet aannemelijk dat het gebruik van NSAID's het herstel van COVID-19 zou vertragen. (Bron: EMA

van contra-indicatie voor NSAID's), en het voorkómen van gelijktijdig gebruik van NSAID's en cortico-steroïden. Een andere strategie [12], het gebruik van 4 februari 2000 Jaargang 135 Nr. 5 Pharmaceutisch Weekblad Kernpunte Maagzuurremmers worden in veel gevallen voorgeschreven zonder dat hier (nog) een goede indicatie voor bestaat. Onnodig chronisch gebruik van protonpompremmers (PPI's) kan atrofische gastritis veroorzaken met bijbehorend risico op maagcarcinoom. NHGDoc helpt u patiënten op te sporen die onterecht langdurig een PPI gebruiken of die juist een indicatie hebben voor [

Voltaren Emulgel® | KruidvatHoofdpijn: Hoofdpijn Hoge Bloeddruk

Pijn NHG-Richtlijne

NSAID Maagbeschermer Onvoldoende daglicht Vitamine D Osteoporose Medicatie ter behandeling osteoporose Pijn Analgetica Kijk of de patiënt medicijnen gebruikt waar een (relatieve) contra-indicatie voor bestaat. *** COPD Langwerkende benzodiazepines, niet selectieve β-blokkers (propranolol, carvedilol, labetalol, sotalol clopidogrel, ticagelor) ofwel bijdragen tot de vorming van maagzweren (NSAID, corticosteroïden) en zo aanleiding kunnen zijn tot (maag)bloedingen. Gelijktijdig gebruik met twee trombocytenaggregatieremmers (zoals acetylsalicylzuur en clopidogrel) is absoluut gecontra-indiceerd. 4.2 Protonpompremmer Als een NSAID noodzakelijk wordt geacht, dient de laagste effectieve dosis te worden gebruikt en voor de kortst mogelijke duur. De patiënt dient regelmatig gecontroleerd te worden op gastro-intestinale bloedingen tijdens NSAID-therapie. De farmacokinetiek van Aceclofenac Double-E Pharma 100 mg tabletten is niet anders bij ouder NSAID's kunnen bij langdurig gebruik sowieso chronische nierschade veroorzaken. Verder is het oppassen geblazen met deze middelen bij buikgriep en/of ernstige diarree. Als het lichaam uitdroogt, kunnen NSAID's namelijk tot acute nierschade leiden. Let erop dat crèmes ook niet altijd onschuldig zijn Bètablokkers (of adrenerge bètareceptor-blokkerende stoffen) vormen een groep van geneesmiddelen in de hematologie en cardiologie.Ze hebben anti-ischemische, antiaritmische en antihypertensieve eigenschappen. Dat wil zeggen dat ze een gunstig effect hebben op de doorbloeding, respectievelijk hartritmestoornissen en hoge bloeddru

Omeprazol; werking, toepassing en bijwerkingen Omeprazol (Losec) is een maagzuurremmer die bekoort tot de klasse van protonpompremmers. Omeprazol wordt gebruikt in om de gevolgen van een oesofagale reflux en misselijkheid als gevolgd van een virale infectie in het maagdarmkanaal te verminderen Bètablokkers ontlasten het hart. De belangrijkste effecten zijn het verlagen van de hartslag en de bloeddruk. Lees alles over bètablokkers 1. Dalirfardouei R et al. Molecular mechanisms and biomedical applications of glucosamine as a potential multifunctional therapeutic agent. Life Sci. 2016;152:21-9. 2. Kongtharvonskul J et al. Efficacy and safety of glucosamine, diacerein, and NSAIDs in osteoarthritis knee: a systematic review and network meta-analysis. Eur J Med Res. 2015;20:24. 3. Henrotin Y e

Koorts, infecties (relatieve contra-indicatie) Is heel veilige behandeling gezien het om autologe thrombocyten gaat In vitro : positieve effecten PRP gereduccerd indien combinatie met corticoiden/ NSAID's, lokale anaesthetica Een NSAID (zoals Ibuprofen) is na paracetamol een eerste keuze pijnstiller voor pijnklachten, zoals hoofdpijn, migraine, kiespijn, menstruatiepijn, spierpijn, gewrichtspijn en pijn na operaties. Contra-indicatie. Maagzuurklachten, maagbloedingen, ernstige hart- en vaataandoeningen, ernstige lever- en nierfunctiestoornissen,.

clopidogrel Farmacotherapeutisch Kompa

 1. Indicaties en bijbehorende therapeutische range Lage intensiteit therapeutische range INR 2.0 - 3.0Atriumfibrilleren al dan niet met embolie in de anamneseMechanische aortaklepprothese, nieuwe generatie, zonder risicofactorBiologische hartklepprotheseVeneuze trombo-embolie, incl
 2. NSAID's worden toegepast bij diverse inflammatoire aandoeningen. Ze zijn vooral geïndiceerd bij inflammatie van het bewegingsstelstel zoals bij reumatoïde artritis, osteoartrose, spondylitis ankylosans en jicht. Verder worden NSAID's ook toegepast bij pijn van diverse oorsprong, onder andere bij hoofdpijn e
 3. Leerdoelen; RD farmacologie & farmacotherapie Introductie + NSAID. L1. Beschrijven wat bedoeld wordt met de volgende termen: werkingsmechanisme, indicatie, contra-indicatie, farmacodynamiek, farmacokinetiek Werkingsmechanisme; Hoe veroorzaakt het geneesmiddel zijn effect(kan op verschillende niveaus, bijv. moleculair, cel, weefsel, organisme en populatie) Indicatie; De ziekte of aandoening.
 4. der effect hebben op het maagslijmvlies en bloedstolling. Hierdoor kunnen ze veiliger langduriger worden voorgeschreven.
 5. Indicatie: Het verlichten van keelklachten zoals keelpijn en zwelling. Contra-indicatie: Overgevoeligheid voor NSAID's, maag-/darmzweer, hart-,nier- of leverfalen, bloedstollings- of bloedingsproblemen
 6. Contra-indicatie Overgevoeligheid voor NSAID's, maag-/darmzweer, hart-,nier- of leverfalen, bloedstollings of bloedingsproblemen.Laatste 3 mnd zwangerschap. Kinderen jonger dan 12 jaar. Gebruik tijdens zwangerschap Overleg arts, gebruik eerste 6 maanden Gebruik tijdens borstvoeding Overleg arts. Niet te gebruiken bij Intolerantie bepaalde suikers

Een aantal NSAID's; Het is belangrijk om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen rond UA-medicijnen. Er komen af en toe UA-medicijnen bij. UAD-middelen. UAD-middelen zijn zelfzorgmiddelen die uitsluitend bij apotheek en drogist verkrijgbaar zijn (UAD). AV-middelen. AV-middelen zijn zelfzorgmiddelen die algemeen verkrijgbaar zijn (AV) Contra-indicatie Overgevoeligheid voor NSAID's, zoals diclofenac, aspirine en ibuprofen. Derde trimester zwangerschap. Gebruik tijdens zwangerschap Overleg arts Gebruik tijdens borstvoeding Overleg arts. Niet te gebruiken bij. Alleen uitwendig gebruik op intacte huid. Niet met niet-occlusieve verbanden. Niet langer dan 3 weken gebruiken Contra-indicatie: Niet gebruiken bij allergie voor één van de stoffen in dit geneesmiddel of voor NSAID's, zoals diclofenac, aspirine en ibuprofen. In de laatste 3 maanden van een zwangerschap. Werkzame stoffen: diclofenac diethylamine 232 mg. Toedieningsvorm: emulgel. Leeftijd: Vanaf 18 jaar. Dosering: om de 12 uur kleine hoeveelheid op. Wanneer een NSAID als alternatief wordt gekozen, geeft dit ook een interactie met SSRI's. Paracetamol zal (meestal) geen optie zijn. Stockley geeft aan dat het niet nodig is om de combinatie geheel te vermijden, maar adviseert om de patiënt nauwlettend in de gaten te houden

Medicines Agency, EMA) heeft de contra-indicatie voor diclofenac in 2013 vastgesteld, mede op basis van de onderzoeksgegevens uit de CNT-studie, een meta-ana-lyse van individuele patiëntengegevens in gerandomi-seerde klinisch onderzoeken naar de bijwerkingen van NSAID's.1 Het risico op arteriële trombotische aandoe Etoricoxib behoort tot de groep selectieve NSAID's en is een COX-2-remmer. Het middel heeft een pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking. Het wordt in hoofdzaak voorgeschreven bij reumatoïde aandoeningen, gewrichtspijn door artrose maar bijvoorbeeld ook bij de ziekte van Bechterew Een recente meta-analyse heeft aangetoond dat rectale NSAID's de kans op PEP verlagen van 13.9% naar 8%. Deze studie kijkt of periprocedurele vochttoediening bovenop de standaardbehandeling met rectale NSAID's de kans op PEP nog verder kan verlagen De 1B-teksten van de meeste TCA's geven als absolute contra-indicatie een recent myocardinfarct aan. Bij overdosering treden onder meer ernstige aritmieën, cardiale shock en coma op. 74 Relatieve contra-indicaties zijn urineretentie, prostaathyperplasie, cardiovasculaire aandoeningen, glaucoom, lever- en nierfunctiestoornissen en epilepsie

Geneesmiddelen en PIJN PIJN Signaalfunctie: er is iets mis! Acute en chronische pijn signaalfunctie gaat verloren, het wordt een last Accuut: oorzaak (vaak) duidelijk Pijnstillers werken Chronisch: bestaat langer, oorzaak onduidelijk Wanhoop Pijnstillers, acupunctuur, chirurgisch ingrijpen, zenuwblokkade, hypnose, gedragstherapie, kalmeringsmiddelen, antidepressiva pijnbestrijding Weghalen. Metacam 5 mg/ml oplossing voor injectie voor honden en katten. Honden: Verlichting van ontsteking en pijn bij zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Vermindering van post-operatieve pijn en ontsteking na orthopedisch- chirurgische ingrepen en weke delen chirurgie. Katten: Vermindering van post-operatieve pijn na ovariohysterectomie en na kleine chirurgische ingrepen.

Nieuwe contra-indicaties diclofenac NH

En in combinatie met andere NSAID's, SSRI's en corticosteroïden is er een verhoogd risico op gastro-intestinale bijwerkingen (bloedingen). Congres Medicatieveiligheid Hoe up-to-date is jouw kennis ten aanzien van medicatiegebruik? Leer in één dag hoe je het aantal medicatie-incidenten omlaag kunt krijgen Bij NSAID en: − (complicatie van ) peptisch ulcus in anamnese − leeftijd ≥70 jaar − leeftijd 60-70 jaar en gelijktijdig gebruik van: orale anticoagulantia, oraal corticosteroïd, SSRI, acetylsalicylzuur/ carbasalaatcalcium Verhoogd risico op gastro-intestinale bloeding . Bij lage dosering acetylsalicylzuur of . carbasalaatcalcium en - NSAID's en azathioprine vergroot het risico van renale bijwerkingen - Bij gelijktijdige behandeling met AZA/6MP, verandert het metabolisme en kan spiegel van de thiopurine hoger worden, zie protocol immunosuppressiva. Waarschuwingen en voorzorgen Fraxiparine versus NSAID's bij oppervlakkige tromboflebitis Sibrich Singelsma, huisarts Dr. Wouter de Ruijter, huisarts & hoofd huisartsopleiding LUMC Dr. Antonette Smelt, huisarts & docent EBM LUM Bètablokkers ['Geneesmiddelbeoordeling voor de kwetsbare oude patiënt'] 3 Aanwijzingen bij het gebruik van bètablokkers door kwetsbare ouderen met persisterend en permanent atriumfibrilleren Indien bij de behandeling van persisterend en permanent atriumfibrilleren bij ouderen wordt gekozen voo

Contra-indicatie(s) Niet gebruiken bij drachtige of lacterende teven. Laboratoriumstudies bij konijnen hebben maternotoxische en foetotoxische effecten aangetoond bij doseringen die de aanbevolen behandelingsdosis van honden benaderen. Niet gebruiken bij dieren jonger dan 10 weken oud of bij dieren die minder dan 3 kg wegen GLA-suppletie kan de behoefte aan NSAID's en corticosteroïden verlagen. GLA remt de plaatjesaggregatie en heeft mogelijk een additief effect bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen. GLA vergroot (in theorie) de kans op convulsies bij gebruik van fenothiazines; wees voorzichtig met deze combinatie Health Base heeft sinds juli 2017 de klassieke NSAID's inclusief naproxen toegevoegd aan de bewaking van contra-indicatie (CI) 11 - Ischemische hartziekten. De CI is geactualiseerd naar aanleiding van de jaarlijkse revisie van Commentaren Medicatiebewaking (CM)

 • In New York SONG.
 • Zwembad cement.
 • OBS Classic.
 • Nauwelijks zichtbaar streepje zwangerschapstest.
 • Penny tijdschrift leeftijd.
 • Wat schimmelt het snelst.
 • Podium betekenis.
 • Wantsen biologisch bestrijden.
 • Eiken trap prijs.
 • Peutergym Almere Poort.
 • Trending Twitter.
 • Obsceen betekenis.
 • Xbox One of One S.
 • Injectie tegen trombose na operatie.
 • Kelder schoonmaken.
 • Loopauto roze Intertoys.
 • Best Blu ray player 2020.
 • Top 10 steden Nederland.
 • Hoeveel toeren maakt een vliegtuigmotor.
 • Matisyahu Spinner acoustic.
 • Rijkste drugsbaron ter wereld.
 • Gedroogde shiitake bereiden.
 • Renovatie bungalow jaren 70.
 • MWB Frans.
 • Lichaamsgerichte traumatherapie opleiding.
 • Marcaïnisatie voet.
 • Hortensia combineren met vaste planten.
 • Hoeveel gewicht kan een schroefhaak dragen.
 • Monster Ultra Blue smaak.
 • Gin Gent.
 • 18e eeuw.
 • Yak wollen sjaal.
 • Juridische databank.
 • Best island in the world.
 • Nederlandstalige podcasts geschiedenis.
 • Vegetarische slaatjes.
 • Sollicitatie Pfizer.
 • Sint Hendrik Deinze Basisschool.
 • Handgereedschap kopen.
 • Zwarte puntjes kin kat.
 • Zandtovenaar kerst deel 1.