Home

Wet van continuïteit

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Wet continuïteit

Wet continuïteit ondernemingen I. Dit wetsvoorstel maakt het door een wijziging van de faillissementswet voor de rechtbank mogelijk om voorafgaand aan een eventueel faillissement een beoogd curator en beoogd rechter-commissaris aan te wijzen. Hiermee wordt de afwikkeling van een faillissement en de kansen op voorzetting van een onderneming of van. Gestaltpsychologie: Wet van continuïteit De Gestaltpsychologie bestaat uit 5 wetten, waarvan ik in dit artikel graag wil inzoomen op één van deze vijf, namelijk de wet van continuïteit. Dit principe stelt dat wanneer elementen op één doorgaande lijn liggen, we dénken dat er continuïteit in de lijn is. Ook als deze er eigenlijk niet is Wanneer de schuldenaar kennelijk niet meer in staat is de continuïteit van het geheel of een gedeelte van zijn onderneming of van haar activiteiten te verzekeren overeenkomstig het doel van de procedure of wanneer de informatie die aan de gedelegeerd rechter, aan de rechtbank of aan de schuldeisers is verstrekt bij de neerlegging van het verzoekschrift of later kennelijk onvolledig of onjuist is, kan de rechtbank de voortijdige beëindiging van de procedure van gerechtelijke reorganisatie.

De wet van de continuïteit Deze wet houdt in dat wij lijnen die onderbroken zijn, toch als een doorlopende lijn zien. De wet van ervaring Dit lijkt erg op de wet van het ingevulde hiaat (de rolstoel). Mensen vullen beelden aan met ervaring. Als ze iets kennen vanuit hun ervaring, zullen ze een beeld automatisch aanvullen in hun gedachten Wat is de betekenis van Wet van de Continuïteit? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 1 betekenis van het woord Wet van de Continuïteit. Door experts geschreven

De wet van de goede continuïteit Dingen die in een doorgaande lijn of kromming zijn geplaatst worden gegroepeerd waargenomen. Als je de figuur hier rechts bekijkt kun je zeggen dat je losse.. Ingevolge artikel 62 van de Wet markordening gezondheidszorg (Wmg) kan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) regels stellen voor het verplicht melden door verzekeraars inzake het niet kunnen voldoen aan de zorgplicht voor cruciale zorg, terwijl de verzekeraar al het mogelijke heeft gedaan om de continuïteit van cruciale zorg te borgen Continuïteit bepaalt hoe vloeiend twee krommen of oppervlakken in elkaar overlopen op het punt waar ze samenkomen. Continuïteit wordt uitgedrukt in G0-Position, G1-Tangency en G2-Curvature. G0 (Posi [.. Het is de verantwoordelijkheid van de accountant om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen met betrekking tot, en om te concluderen over, de geschiktheid van het hanteren door het management van de continuïteitsveronderstelling bij het opstellen en presenteren van de financiële overzichten en om te concluderen, gebaseerd op de verkregen controle-informatie, of er sprake is van een onzekerheid van materieel belang met betrekking tot de mogelijkheid van de entiteit om haar.

Hoe gebruik je de wet van continuïteit in webdesign

Loi - Wet

De Gestaltwetten Mens en Samenleving: Communicati

 1. gen en organisering van het elektronisch dossier en tot wijziging van de wetten van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
 2. De continuïteit en kwaliteit van de zorg komen onder druk te staan als zzp'ers niet meer flexibel kunnen worden ingezet in de zorg. Dat stellen de FMS en de LHV, die nog steeds niet achter de invulling staan van de wet die de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties moet vervangen
 3. gen

Deze wet wordt aangehaald als: Wet continuïteit ondernemingen I. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden Net als in de Zvw en Wlz geldt continuïteit van financiering voor alle gecontracteerde aanbieders (inclusief aanbieders of zorgverleners die via het pgb worden ingekocht). Dat is onderdeel van afspraken tussen Rijk en VNG. De VNG heeft aan de QenA's al toegevoegd dat het gaat om aanbieders die op 13 maart 2020 een contract hadden 2 Totstandkoming WCO Voorbereidende werkzaamheden WCO : 3 jaar Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 30 januari 2009 (BS 9 februari 2009) In volle crisis!!! 86 artikelen Het toepassingsgebied 1. kooplieden 2. Handelsvennootschappen 3. burgerlijke vennootschap die de vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen 4. landbouwvennootschappen Niet op vennootschappen van.

De wet op de continuïteit van de ondernemingen is op 9/2/2009 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Het koninklijk besluit dat de inwerkingtreding van die wet bepaalt op 1/4/9 is op 31/3/9 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Je kan dus vanaf 1 april 2009 de bepalingen van die wet inroepen 1 PC Advocaten Nieuwsbrief Mei Juni 09 Nieuwe wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen Doelstelling nieuwe wet Op 1 april 2009 zijn de wet van 31 januari 2009 over de continuïteit van de ondernemingen en de wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de continuïteit van de onderneming in voege getreden Doordat de adviezen van de Raad van State snel zijn binnengekomen, verschijnt vandaag het K.B. dat de datum van inwerkingtreding vaststelt zodat de wet vanaf morgen kan toegepast worden. We verwijzen hierna graag naar het persbericht van 25/03/09 naar aanleiding van de persconferentie over de wet op de continuïteit van de ondernemingen

Wat is de betekenis van Wet van de Continuïteit - Ensi

 1. Krijg een indruk van de benodigde documenten. Bekijk welke documenten nodig zijn bij een vergunningaanvraag voor kansspelen op afstand voor het aantonen van continuïteit
 2. gen, organisaties en instellingen
 3. Continuïteit van zorg is zorg die overgaat van de ene zorgverlener naar de andere. Continuïteit betekent eigenlijk ononderbroken samenhang. Om continuïteit te waarborgen van zorg bij mensen met dementie wordt er gebruik gemaakt van een casemanager, deze bekijkt goed welke zorgbehoefte de cliënt nodig heeft
 4. stens zo belangrijk is dat die zorg er na vandaag ook nog is

Gestaltwetten - Waarneme

Dit voorstel is een onderdeel van het Programma Herijking Faillissementsrecht. Het introduceert een regeling voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement. Het voorstel maakt mogelijk dat de herstructurering van problematische schulden vroegtijdig kan plaatsvinden op basis van een akkoord tussen de onderneming en haar schuldeisers en aandeelhouders Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I valt onder de tweede pijler en is erop gericht onnodige faillissementen zoveel mogelijk te voorkomen. Het wetsvoorstel is aanhangig bij de Eerste Kamer. Op 21 december 2016 verscheen de Memorie van antwoord. Zie voor meer informatie de Corporate Alert van 3 juli 2015 Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO): Arrest hof van beroep Antwerpen dd. 25 oktober 2012. van een groter aandeel in de schuldkwijtschelding vanwege de grote schuldeisers noodzakelijk is voor het herstel van de continuïteit van de onderneming, gelet op de beperkte beschikbare middelen

wetten.nl - Regeling - Regeling meldplicht continuïteit ..

 1. Titel ; 22 APRIL 2019. - Wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 14-05-2019 en tekstbijwerking tot 03-02-2020) Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU Publicatie : 14-05-2019 nummer : 2019041141 bladzijde : 46372 PDF : originele versie geconsolideerde versi
 2. gen I: de wettelijke verankering van de 'pre-pack' 1. Inleiding . Het wetsontwerp van de Wet Continuïteit Onderne
 3. gen I. Op 26 november 2012 is in het kader van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht een aantal maatregelen aangekondigd om het reorganiserend vermogen van bedrijven te versterken (Kamerstukken II 2012-13, 29 911, nr. 74). Één van deze maatregelen betreft de invoering van de mogelijkheid voor de rechtbank om al vóór een mogelijk faillissement in.
 4. Wet van continuïteit Net zoals bij de wet van ingevulde hiaat, maken onze hersenen een kloppend geheel van ontbrekende informatie. Deze wet stelt dat we voorwerpen in patronen of in een ritme zien. 31st March 2014 gepost door Anonymous. 0 Een opmerking toevoegen Mar. 31
 5. g'? (WCO) Het is nochtans een miskend reddingsmiddel. De afgelopen maanden wordt fiscaal adviesbureau Cobofisk meer en meer ingeschakeld in WCO ( Wet continuïteit onderne
 6. g (WCO) Deze opleiding is niet langer beschikbaar. Do
 7. gen is vooral vernieuwend wat betreft de mogelijkheden die ze biedt aan onderne

De Wet Continuïteit Ondernemingen werd in 2009 gelanceerd als 'opvolger' van de Wet op het Gerechtelijk Akkoord (W.G.A.) van 1997. Een laagdrempelige instap en een éénvoudigere procedure om opschorting van schulden te bekomen, moesten de slaagkansen van een bedrijf (in tijdelijke) moeilijkheden aanzienlijk doen toenemen. Drie jaar na de inwerkingtreding van de wet, is de.. 1. Wet van continuïteit: belangrijk voor verleiding en conversie. Elementen die op één doorgaande lijn liggen, laten ons denken dat er een continuïteit in de lijn is, ook als er eigenlijk helemaal geen continuïteit is. Ook worden de lijnen als één geheel gezien in een bepaalde flow. Zie het voorbeeld hieronder De wet betreffende de continuïteit van de onder-nemingen is erop gericht om een preventieve pro-cedure op te starten die ondernemingen, die gesa-neerd kunnen worden, de mogelijkheid geeft om zich voldoende tijdig onder de bescherming van de wet te plaatsen, om zo respijt te bekomen om het herstel van hun zakelijke activiteiten uit te werke

Frédéric Helderweirt (e5 mode): 'Hoe langer de crisisBartgoos's Blog | Just another WordPress

Betekenis continuïteit

 1. De wet- en regelgeving rond de bekostiging van de forensische zorg (FZ), de GGZ (Zvw/Wlz), de verstandelijk gehandicapten zorg (Wlz) en ondersteuning vanuit de gemeenten (Wmo) is complex. Toch is het heel duidelijk wie wat op welk moment moet betalen. Dat is de stelling van Marloes van Es, programmaleider van Continuïteit van zorg
 2. gen II De Wet Continuïteit Onderne
 3. De Wet ambulancezorgvoorzieningen biedt zekerheid over ambulancevoorzieningen in de toekomst en waarborgt de continuïteit en kwaliteit van de ambulancevoorzieningen. Net als in de huidige situatie is er per veiligheidsregio één aanbieder

Voorbeelden van wetten in formele zin zijn het Wetboek van Strafrecht en het BW. Voorbeelden van wetten in materiële zin zijn de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) en ministeriële regelingen. Een AMvB is een uitvoeringsbesluit van de regering waarin de inhoud van een wet is uitgewerkt. Een voorbeeld van een AMvB is het Beslui Wet continuïteit van de ondernemingen Auteur. Redactieteam-elfri.be. Aangemaakt op. 19-10-2009 Aangepast op. 22-10-2018 NID. 2510. Heeft u een vraag of juridisch probleem : klik hier en we trachten u te helpen.. De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en andere wetten die er mee verband houden, zijn recent op een aantal punten aangepast. Externe erkende boekhouders, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren krijgen nieuwe taken De meerwaarde van deze toezichts- en bijstandsopdrachten van de economische beroepsbeoefenaars wordt gevormd door de objectivering van de informatie die aangeleverd werd door het bestuursorgaan. De rechtbank van koophandel zal op deze manier de mogelijkheden tot reorganisatie en de kans dat de continuïteit van de onderneming behouden kan blijven, beter kunnen inschatten

Applicatiebeheer voor continuïteit van uw bedrijf

de wet betreffende de continuïteit van de ondernemnengi Raymond Ghysels Licentiaat in de rechten, accountant en belastingconsulent Docent aan de Solvay Brussels School of economics & management Centre de comptabilité et contrôle de gestion, Université libre de Bruxelles. 2013/4 maanden wet op continuïteit ondernemingen (WCO): een half succes.2 Uit de Graydon-studie blijkt dat er van 1 april 2009 tot eind november 2010 1 759 vonnissen van opschorting3 werden uitgesproken en dat er in de periode van maart 2010 1 Wet 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen, BS 9 februari 2009 Op 1 mei 2018 trad een nieuwe wet in werking die wijzigingen aanbracht aan de faillissementswet en de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). Sindsdien wordt gesproken van het 'insolventierecht'. Algemene wijzigingen. Ruimer toepassingsgebie Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.' Over dit soort software-gerelateerde zaken hoeft de accountant tot op heden niet echt na te denken, maar door wet- en regelgeving is hij daar wel toe verplicht Ondernemingen in moeilijkheden & Wet op Continuïteit van Ondernemingen m.i.v. collectieve aanbeveling IBR-IAB-BIBF Luc STOLLE Meritius Advocaten Advocaat aan de balie te Gen

De wet op de continuïteit van ondernemingen (WCO) bestaat vijf jaar. Sinds de recente herziening worden minder dossiers ingediend. Of dat ook leidt tot betere dossiers, valt nog te bekijken Deze wet van 31 januari 2009 vierde op 1 april 2010 de eerste verjaardag van de inwerkingtreding. De wetgever had de bedoeling om het systeem van het gerechtelijk akkoord dat in België moeilijk toepasbaar was geworden nieuw leven in te blazen. Anderhalf jaar gebruik van de Wet op de Continuïteit van de Onderneming gaf aanleiding tot een grondig De wetten staan niet op zichzelf samen zorgen zij voor synergie. De wetten zijn niet allen bedoeld voor beeldtaal. Niet voor niets staat gestalt voor totaal beleving. Een goed voorbeeld van waar de wetten zijn toegepast is IKEA. Waarbij alle winkels gelijk zijn (Wet van overeenkomst), het looppad (wet van continuïteit) etc procedure van overdracht onder gerechtelijk gezag uit de Wet Continuïteit Ondernemingen was ik meteen verkocht. 2. In het eerste hoofdstuk bekijk ik de totstandkoming van de Wet Continuïteit Ondernemingen. Deze wet kan gezien worden als de opvolger van de Wet Gerechtelijk Akkoord uit 1997, die zeer onsuccesvol was

Gestaltwetten | Suseque's Mindfulness

De wet van 31 januari 2008 heeft tot doel een mentaliteitsverandering tot stand te brengen ten opzichte van het risico op faillissement door een snelle steun mogelijk te maken en door meer middelen te verlenen aan de Een procedure van gerechtelijke reorganisatie kan geopend worden zodra de continuïteit van de onderneming bedreigd. De wet van 11 augustus 2017 moderniseert het bestaande insolventierecht van ondernemingen en stemt het af op de Europese normen. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017. De nieuw - LegalWorl

570 Continuïteit - Nederlandse Beroepsorganisatie van

17 december 2020- Er is vertraging opgetreden in de indicatiestelling van ggz-cliënten voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz staat per 1 januari 2021 open voor de ggz, maar een deel van de cliënten zal toch langer moeten wachten, uiterlijk tot 1 juli 2021. Er is een overgangsregeling vastgesteld die de continuïteit van zorg moet waarborgen Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Bescherming van persoonsgegevens - Toegankelijkheidsverklaring For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript Wet van de Continuïteit betekenis & definitie in de economie wet, dat bestaande arbeidsverdeling of omwegproductie gehandhaafd blijft, totdat de voordelen van het tenietdoen hiervan de nadelen overtreffen De wet op de continuïteit van de ondernemingen vervangt sinds 1 april 2009 de wet op het gerechtelijk akkoord. Ze biedt bedrijven in tijdelijke financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun activiteiten verder te zetten of geheel of gedeeltelijk over te dragen en zo de werkgelegenheid in stand te houden

Wat is de betekenis van Continuïteit - Ensi

De wet op de continuïteit van de ondernemingen biedt ondernemers in financiële moeilijkheden een aantal mogelijkheden, tools om de onderneming te redden en het faillissement te vermijden 6 Van Hoe, A. (2014). Continuïteit voor de Wet Continuïteit Ondernemingen. Rechtskundig Weekblad, nr. 31 van 5 april 2014, 1202-1229. 5 Een cruciaal verschilpunt tussen de WGA en WCO ligt in het feit dat bij de WCO de continuïteitsperspectieven niet langer de volledige onderneming moeten betreffen.7 De. Wet Continuïteit Ondernemingen II . De voorgestelde regeling strekt ertoe in de Faillissementswet een regeling in te voeren voor de totstandkoming van een dwangakkoord buiten faillissement Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel eveneens van toepassing op handelingen 2 of werkzaamheden, 3 uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG. Continuïteit van meldkamers 2 Voorwoord 4 Samenvatting en conclusies 6 1 Inleiding 15 1.1 Aanleiding 15 1.2 Doel en onderzoeksvragen 16 1.3 Afbakening en begrippen 17 1.4 Onderzoeksaanpak 19 1.5 Leeswijzer 21 2 Bevindingen 22 2.1 Inleiding 22 2.2 Personeel 22 2.3 Locatie 26 2.4 Techniek 28 2.5 Beheer 32 3 Landelijke Meldkamer Samenwerking 35 3.1 Inleiding 3

van gezamenlijke besluitvorming met de zorgvrager en diens naasten en heeft hen in het zelfmanage-ment ondersteund. De verpleegkundige heeft zowel binnen als buiten de eigen organisatie samen-gewerkt met andere beroepsbeoefenaren of instanties waarin zij als autonome professional haar bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit en continuïteit. Meten van continuïteit en weerstand (ohm) Met een multimeter is het mogelijk om continuïteit van een stroomkring te meten. Dit doe je veelal om erachter te komen welk onderdeel in een stroomkring wel of niet werkt, om zo het kapotte onderdeel op te kunnen sporen Handreiking | Programma continuïteit van zorg Forensische Zorg Bopz Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische ziekenhuizen - later, WvGGZ, WZD Wlz* Wet Langdurige Zorg Wmo* Wet Maatschappelijke Ondersteuning Criteria Na plegen strafbaar feit, vastgelegd in vonnis door strafrechter, of in de adviesfase op basis van voorgenomen indicatie ( 3R De informatie op deze pagina is gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Een uitgebreide samenvatting daarvan kunt u lezen in de review Continuïteit van pleegzorg. De factsheet Continuïteit van pleegzorg geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk

De Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen en andere wetten die er mee verband houden, zijn recent op een aantal punten aangepast. Externe erkende boekhouders, accountants, belastingconsulenten en bedrijfsrevisoren krijgen nieuwe taken. Belangrijk is de omstandige informatieverplichting ten aanzien van klanten-ondernemingen waarvan de continuïteit in het. Introductie Zorginstellingen zijn volgens de Wet toelating zorginstelling (WTZi) wettelijk verplicht om onder alle omstandigheden (dus ook bij een crisis) zorg te blijven verlenen en zich voor te bereiden om de continuïteit van zorgverlening te waarborgen Deze wet van 2009 biedt bedrijven, hun schuldeisers en de rechtbank van koophandel nieuwe, concrete instrumenten. Elk bedrijf, natuurlijke persoon of vennootschap waarvan de continuïteit op korte of middellange termijn wordt bedreigd, kan deze nieuwe procedure inroepen. Een van de belangrijkste aspecten van deze wet heeft betrekking op de procedure van gerechtelijke reorganisatie

Aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen kunnen subsidie aanvragen als sprake is van een aantoonbaar tekort aan geld en als het bedrag uiterlijk binnen een jaar na verlening wordt terugbetaald. In de Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg leest u welke verplichte zorg zoals bedoeld in de Wet verplichte. Lees meer omtrent 'continuïteit is een belangrijke functie van de wet'. Sdu.nl: Oprecht de beste keuze

De Praatjuf | Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst

Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO) FA

Leidingbouwer A

Gerechtelijk akkoord - Wikipedi

wet-van-continuiteit. Over de auteur. Maud Ebbekink, consumentenpsycholoog & conversion optimizer. Maud Ebbekink is gespecialiseerd online consumentengedrag en conversie-optimalisatie. Dankzij krachtige technieken uit de online persuasion, consumentenpsychologie en neuromarketing maakt Maud websites effectiever en winstgevender Continuïteit. Aan de basis van een kwalitatief goede kinderopvang staat continuïteit. Daarmee wordt bedoeld dat er een stabiele basis geboden wordt, dat er vaste gezichten op de groep staan en dat de kinderen zich veilig kunnen hechten aan de pedagogisch medewerkers Het aspect continuïteit van zorg kent vier dimensies. De eerste betreft de continuïteit-in-persoon. indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden van de GSA Wet Continuïteit Ondernemingen I in rechtsvergelijkend perspectief . Het voorkomen van oneigenlijke prijsvorming bij de verkoop aan een gelieerde partij. Universiteit van Amsterdam . Faculteit der Rechtsgeleerdheid . Masterscriptie Privaatrecht: Commerciële Rechtspraktijk . Naam: Nelleke van Breevoort . Studentnummer: 6121098 . Begeleider: M.

Optimaliseer je site met Gestaltpsychologie: een kwestie

Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is het mogelijk maken dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met behulp van het eigen netwerk en eventueel met ondersteuning van de gemeente. De Wmo is vooral bedoeld voor burgers die daarin problemen ondervinden, zoals ouderen en mensen met een beperking. Gemeenten zijn volgens de Wmo verplicht om deze groepen te. Wet- en regelgeving rond het betrouwbaarheidsaspect beschikbaarheid.. Vanuit het oogpunt van de millenniumproblematiek is recent veel aandacht geweest voor de. juridische aansprakelijkheid van organisaties indien de bedrijfsvoering van henzelf dan wel. van partners in gevaar komt door datumfouten in soft- en/of hardware.In het onderstaand

Staatsblad 2012, 514 Overheid

Met de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake ( BS 1 augustus 2013), werd he De eerste reeks maatregelen met betrekking tot het behoud van de continuïteit van het spoorvervoer werd op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het doel van deze wet is om de continuïteit van het spoorvervoer te handhaven door te werken aan verschillende kwesties. Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen: 1° om de veiligheidsinstantie (DVIS) toe t Wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, B.S. 9 februari 2009; in werking getreden met ingang van 1 april 2009 (KB dd. 27 maart 2009, B.S. 31 maart 2009

Filip Willems - Interius Advocaten Aalst

wetten.nl - Regeling - Wet publieke gezondheid - BWBR002470

De aankomende nieuwe wet DBA zal zoals deze op dit moment is vorm gegeven veel invloed gaan hebben op de inrichting van de huisartsenzorg. Zowel voor de praktijkhoudende als de waarnemende huisarts. Hoewel nog niet alles duidelijk is zal het ons als huisarts zeker twee dingen opleveren; meer administratie en minder mogelijkheden tot continuïteit van zorg inhoud van de wet en bevordert zo een duurzaam partnerschap tussen beide actoren van de gezondheidszorg. Volgens de wet heeft de patiënt niet alleen rechten, maar draagt hij ook continuïteit van de zorgen waarborgen. 3. Geïnformeerd worden over zijn gezondheidstoestan van het VBO belastte de minister in 2005 een kleine groep van experten met de voorbereiding van de hervorming van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord. Het resultaat was een voorontwerp van wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen, dat tijdens de Ministerraad van 12 juli 2006 in eerste lezing werd goedgekeurd Wet zorg en dwang: adviezen van verpleegkundig consulent. 2020 was een overgangsjaar voor de Wet zorg en dwang (Wzd). verpleegkundige overdracht van zowel informatie als verantwoordelijkheid is noodzakelijk om de patiëntveiligheid en continuïteit van de zorg te kunnen garanderen

Wetsvoorstel fosfaatrechten melkvee: Europese Commissie

Continuïteit van ondernemingen - Eerste Hulp Bij Schulde

WET van 27 november 2013, Stb. 2013, 522 , tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg , de Wet cliëntenrechten zorg en enkele andere wetten in verband met het tijdig signaleren van risico's voor de continuïteit van zorg alsmede in verband met het aanscherpen van procedures met het oog op de kwaliteit en bereikbaarheid van zorg Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft samen met het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) en het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) een 'interinstitutenaanbeveling' opgesteld over de rol van de cijferberoepers in het kader van de Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO). Die aanbeveling maakt duidelijk wat wordt verwacht van de. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat ouderen, mensen met een beperking, psychische problemen of psychosociale problemen ondersteuning kunnen krijgen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen. Per 1 januari 2015 is de wet vernieuwd Engelse vertaling wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I Datum 25-04-2016. De laatste jaren heeft het gebruik van de figuur van voorbereide activatransacties in faillissement ('pre-packs') een vlucht genomen. Om deze praktijk te reguleren, heeft de wetgever in 2015 het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I aanhangig gemaakt 'De wet op de continuïteit van de ondernemingen' (afgekort WCO) is vanaf 01/04/2009 in de plaats gekomen van de wet op het gerechtelijk akkoord. Die wet is aangepast in 2013. Vanaf 1 mei 2018 bestaat die wet niet meer afzonderlijk maar is die opgenomen in het boek XX van het Wetboek Economisch Recht (afgekort WER)

Roland van Mourik - HekkelmanGeeft de beleidswaarde van het woningcorporatiebezit dé
 • Leren ketting dames.
 • Leger des Heils opvang Utrecht.
 • Dacryocystitis konijn.
 • Kleuradvies woonkamer.
 • Onopvallend synoniem.
 • Moodle Zuyd inloggen.
 • Suzanne Zuiderwijk.
 • Vitens naam wijzigen.
 • Eriba Nova Light.
 • Houten onderstel tafel maken.
 • Mycotoxinen paard.
 • Bouwfolie.
 • Seasons n.
 • Student portal Delft.
 • LP zangeres vriendin.
 • Camper huren Amerika 6 personen.
 • D t of dt ezelsbrug.
 • GVB reisproducten.
 • Little big planet Restitched.
 • Laatste nummer in de kroeg.
 • DiBO warmwater hogedrukreiniger.
 • Bienvenue Kemzeke.
 • Equasym prijs.
 • Duo bedjes.
 • Dr lim orthopeed.
 • Lowa wandelschoenen Marktplaats.
 • Justin Timberlake new song.
 • Tuinhuis Eeklo.
 • Markt Leeuwarden.
 • Javamos lijmen.
 • Tandwielen in de klas.
 • Guess sale Black Friday.
 • Gezonde traktatie fruit.
 • Amstel Hotel prijzen.
 • Meervoud havo.
 • GeoGebra org materials.
 • Ford fiesta st line 125pk.
 • Kleine busjes Pringles kopen.
 • Bonnefantencollege docenten.
 • Thyrax bijwerkingen haaruitval.
 • Medische pedicure Elst.