Home

Register van verwerkingsactiviteiten voorbeeld

Voorbeeld register van verwerkingen. Wij hebben een voorbeeld register van verwerking gemaakt die u kunt gebruiken of waarin u kunt zien hoe u een eenvoudige tabel of spreadsheet op kunt zetten. Bovenaan de kolommen staan de categorieën van gegevens vermeld die u per proces dient te registeren Bijna elke organisatie in Nederland moet een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden. Hierin moeten alle verwerkingsactiviteiten staan vermeld. Om te helpen bij het opstellen of aanvullen van dit register, geven we in dit artikel een aantal voorbeelden van verwerkingsactiviteiten. Ook leggen we uit wanneer u zelf de verwerkingsverantwoordelijke bent en wanneer u de verwerker bent. De..

AVG: hoe maak ik een register van verwerkingen

Onder de nieuwe privacyregels (Engels: GDPR, Nederlands: AVG) is het voor de meeste organisaties verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Bij SoftwareZaken hebben we zelf een template / voorbeeld gemaakt op basis van de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. Dit template is gratis beschikbaar en kunt u hier downloaden. Wanneer een register.. de AP een onderzoek instelt naar je verwerking van de persoonsgegevens. Op dit register van de verwerkingsactiviteiten en voorbeeld verwerkingsregister (AVG) zijn Europese privacywetgeving en Nederlands recht van toepassing Voorbeeld register van verwerkingen. In onderstaande afbeelding ziet u op welke wijze u dit register op kunt zetten in een eenvoudige tabel of spreadsheet. Bovenaan de kolommen staan de categorieën van gegevens vermeld die u per proces dient te registeren Andere voorbeelden zijn het verzamelen van (contact)gegevens om offertes toe te kunnen zenden en het verzamelen van e-mailadressen voor toezending van de nieuwsbrief. Hoog risico verwerkingen. Naast de niet-incidentele verwerkingen moeten in het register verwerkingen opgenomen worden die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van betrokkenen Een van de manieren om aan de verantwoordingsplicht te voldoen is het bijhouden van een register van de verwerkingsactiviteiten. Hierin leg je vast welke persoonsgegevens je verwerkt. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die je zelf verwerkt en om persoonsgegevens die in jouw opdracht worden verwerkt door bijvoorbeeld de leverancier van een leerlingadministratiesysteem

Er moet door de verwerkingsverantwoordelijke (bij voorkeur in elektronische vorm) een register van verwerkingsactiviteiten bijgehouden worden waarin staat welke gegevens op welke manier worden verwerkt (art. 30, lid 1 - AVG).Op deze pagina wordt een ingevuld sjabloon aangeboden. Onderwijsinstellingen zullen steeds moeten nagaan welke verwerkingsactiviteiten uit het ingevuld Register verwerkingen. In aantal gevallen bent u verplicht een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen. Of u een verwerkingsregister moet opstellen, hangt af van de omvang van uw organisatie en het type gegevens dat u verwerkt

ICT Institute Voorbeelden van verwerkingsactiviteiten

 1. Kortom: wil je geen risico lopen, zorg dan altijd dat je een register van verwerkingsactiviteiten of een verwerkingsregister hebt. Ben je niet het braafste jongetje van de klas en ben je zo rebels om meer naar het doel van de regel te leven dan zoals de AP hem uitlegt, dan heb je niet altijd een register nodig
 2. Register verwerkingsactiviteiten. Met dit model-register verwerkingsactiviteiten* bent u goed in staat om te voldoen aan uw verantwoordingsplicht richting de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft u in één oogopslag inzicht op alle verwerkingen binnen uw kantoor en eventueel ingeschakelde derde partijen
 3. Voorbeeld verwerkingsregister. Er bestaat geen standaard model van een verwerkingsregister. U mag zelf bepalen hoe u het verwerkingsregister opstelt. Zoekt u een voorbeeld van een verwerkingsregister voor uw bedrijf? Informeer dan bij uw brancherorganisatie. Verwerker moet ook verwerkingsregister bijhoude
 4. g (AVG, of: GDPR) moeten organisaties onder bepaalde omstandigheden een register van verwerkingen van persoonsgegevens bijhouden

ICT Institute AVG register van verwerkingsactiviteiten

 1. Register van verwerkings­activiteiten. Voorbeelden verwerkings­activiteiten. Bij een verwerkings­activiteit, mag gedacht worden aan het volgende: Verwerkingsactiviteit. Klaar voor AVG compliance? Complete oplossing voor reseller, FG-er, consultant of groot en klein bedrijf
 2. Een gedeeltelijk ingevuld voorbeeld. De afgelopen lessen is het regelmatig aan de orde gekomen: het Register van Verwerkingsactiviteiten. In deze les gaan we daar praktisch mee aan de slag door een gedeeltelijk ingevuld voorbeeld hiervan te tonen, te bespreken en uit te leggen
 3. Het Register van Verwerkingen Amersfoort is per afdeling van de gemeente ingedeeld. Verwerkingsactiviteit. Een voorbeeld van een publiekrechtelijke handeling is het heffen van een gemeentelijke belasting. Met deze kolom wordt transparant welke rol (publiek of privaat).
 4. Het vooringevulde register - opgesteld in een Excel-spreadsheet - bevat een overzicht van verwerkingen die doorgaans bij iedere gemeenten worden uitgevoerd. Daarom is het mogelijk om op hoofdlijnen dezelfde gegevens per verwerking, zoals vereist op grond van art. 30 AVG, op te nemen
 5. Het register is een actief document waarin de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker de verwerkingsactiviteiten bijhouden die onder hun verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Voortdurende bijwerking Het register is een levend instrument dat evolueert naarmate de activiteiten van de organisatie, overheid of instantie zich verder ontwikkelen
 6. Het koninklijk besluit van 8 mei 2018 bepaalt de inhoud van het register van de beeldverwerkingsactiviteiten. Deze inhoud werd vastgesteld door zich te baseren op artikel 30, paragraaf 1, van de GDPR en door rekening te houden met de specificiteiten van de camerabewaking

Het register van verwerkingsactiviteiten is een middel om binnen uw eigen organisatie inzicht te krijgen in de verwerkingen van persoonsgegevens. Deze benamingen kunnen als voorbeeld dienen om het register uniform in te vullen. Let op: deze lijst is niet limitatief Het register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) bevat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Wel schrijft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor welke informatie u als verantwoordelijke of verwerker in het verwerkingsregister moet zetten Vanaf de inwerkingtreding van de GDPR (Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei 2018, zullen heel wat ondernemingen de verplichting hebben om een register van de verwerkingsactiviteiten bij te houden Een register van de verwerkingsactiviteiten is een document waarin je verwerkingen van verzamelde persoonsgegevens moet bijhouden. De gedachte erachter is dat je op die manier precies kunt aantonen wat je hebt gedaan aan zowel de individuen wiens persoonsgegevens je gebruikt, als aan de controlerende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens Voorbeeld Register van verwerkingsactiviteiten t.b.v. AVG mei 2018 Ontwikkeld en uitgegeven door Register van verwerkingsactiviteiten t.b.v. AVG De nummers tussen haakjes verwijzen naar de nummering in de handleiding, waar u uitleg vindt over het betreffende onderwerp. Vul aan of wijzig waar nodig

Naar aanleiding van feedback van huisartsen hebben we het voorbeeld verwerkingsregister ge-update. De nieuwe versie van 31 mei 2018 heeft een duidelijkere indeling en uitleg over wat u zelf nog moet aanpassen/invullen en we hebben hierin de registraties van klachten en incidenten (in het kader van de Wkkgz) toegevoegd aan het overzicht Nu de AVG van toepassing is, heb je als organisatie 'documentatieplicht' en moet je zelf een register gaan bijhouden van verwerkingsactiviteiten die onder jouw verantwoordelijkheid vallen. Zo'n register wordt ook wel een dataregister of verwerkingsregister genoemd. Dit artikel helpt je in 7 Lean stappen op weg Op basis van het verkennend onderzoek naar de registers van verwerkingen komt de AP met vijf concrete aanbevelingen: Benoem hoe lang en met welk doel je persoonsgegevens wil bewaren. Onder de Europese privacywetgeving is het niet toegestaan persoonsgegevens langer te bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarmee ze verzameld zijn Register van verwerkingen. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker van persoonsgegevens moeten een register van de verwerkingsactiviteiten bijhouden. Eerder moest een verwerking van persoonsgegevens nog worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Verwerkingsregister - AVG-proof - Download Model Grati

Onder de Wbp moesten organisaties verwerkingen van persoonsgegevens (in bepaalde gevallen) melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, nu moeten organisaties dit zelfstandig registeren in een verwerkingsregister, of in AVG-vaktermen: het register van de verwerkingsactiviteiten. Het opstellen van een compleet register is een lastige opgave, veel. REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN Vastleggen van persoonsgegevens cliënten De volgende persoonsgegevens leg ik vast bij volwassen cliënten: Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt Geboortedatum van de cliënt Telefoonnummer en e‐mailadres van de cliënt Naam zorgverzekeraar

Register van verwerkingsactiviteiten Door middel van dit register van verwerkingsactiviteiten laat ik zien dat ik voldoe aan de verantwoordingsplicht die wordt gesteld vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hiermee lever ik een bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. Naam en contactgegeven Register van verwerkingsactiviteiten. waarvoor {NAAM KANTOOR} de verantwoordelijke is. Inhoud. Samenvatting1 {VERWERKING 1 met voorbeeld}2 {VERWERKING 2}3 {VERWERKING 3}4. Samenvatting. Dit document bevat een overzicht van alle verwerkingsactiviteiten die door {NAAM KANTOOR} als verantwoordelijke worden verricht Register van verwerkingsactiviteiten. waarvoor {NAAM KANTOOR} de verwerker is. Inhoud. Samenvatting1 {VERWERKING 1 met voorbeeld}2 {VERWERKING 2}3 {VERWERKING 3}

Model verwerkingsregister AVG met uitleg en checklist

Register verwerkingsactiviteiten. Met dit model-register verwerkingsactiviteiten* bent u goed in staat om te voldoen aan uw verantwoordingsplicht richting de Autoriteit Persoonsgegevens en heeft u in één oogopslag inzicht op alle verwerkingen binnen uw kantoor en eventueel ingeschakelde derde partijen De verwerker houdt een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke plaatsvinden, tenzij er een uitzonderingsgrond is (PRIV_U.02.01.06: Register van verwerkerkingen niet bijhouden). In voorkomend geval gebeurt de registratie door een vertegenwoordiger van de verwerker Een verwerkingsregister opzetten is stap één, en vervolgens moet het bijgehouden worden. We nemen je werk uit handen door te helpen je met het opzetten of bijhouden van je verwerkingsregister. We geven u een beter inzicht in hoe u een correcte en bruikbare registratie van verwerkingsactiviteiten in de praktijk brengt. Zo ben je altijd voorbereid als de autoriteiten het verwerkingsregister. Voorbeeld < AVG register. Verwerking invoer, proces of verwerking gebaseerd. De statusbalk boven het eerste invoerscherm geeft duidelijk aan hoe ver je bent in het invoerproces. Alleen die velden die wettelijk verplicht zijn, of benodigd voor een optimale gebruikerservaring van AVGregister.nl,.

Register van verwerkingsactiviteiten - Aanpak

In het blog van 31 mei 2017 gaven we u 10 tips om uw organisatie klaar te maken voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit blog ga ik nader in op tip 5: Ga na of uw organisatie een register voor verwerkingen dient op te stellen en bij te houden 2 Het voorbeeld verwerkingsregister is gebaseerd op het verwerkingsregister van de gemeente Amersfoort4, de handreiking register van verwerkingen voor gemeenten van de VNG en de Handleiding Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van het Ministerie van Het Register van Verwerkingsactiviteiten is één van de verplichtingen die de AVG stelt. De AVG legt de verantwoordelijkheid bij u als organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy. In [

Register van verwerkingsactiviteiten Privacy op schoo

Stappenplan AVG. Stap 5. Maak een register verwerkingen en ..

Checklist AVG: heb je een register van

Weet je het nog? AVG staat voor 'Algemene verordening gegevensbescherming'. Op 25 mei 2018 is deze wetgeving van kracht. Aan jou en je medewerkers de uitdaging om voor die tijd AVG-compliant te zijn. In deze derde blog in de AVG-serie, vertel ik je graag over het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten 6. Moet je een register van verwerkingsactiviteiten opstellen? In een verwerkingsregister neem je op welke persoonsgegevens je gebruikt, voor welk doel, waar je ze opslaat en met wie je ze eventueel deelt. Je bent verplicht om met een register te werken als jouw organisatie: Persoonsgegevens verwerkt waarvan de verwerking meer dan incidenteel is

• Cliënten worden geïnformeerd over onze privacy beleid aan de hand van deze privacyverklaring en AVG register van verwerkingsactiviteiten. • Op onze website staat informatie over onze werkwijze, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode VOORBEELD VAN EEN REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN Let op: dit is een voorbeeld en niet één op één inpasbaar voor elke organisatie. Author: Ellen van den Manacker Last modified by: Ellen van den Manacker Created Date: 5/24/2018 12:49:44 PM Other titles inrichting van de informatiesystemen van gemeenten. Verwerkingen van (persoons)gegevens, zowel binnen de gemeente als met keten- en netwerkpartijen, moeten vastgelegd worden en deze verwerkingen moeten aan de burger inzichtelijk gemaakt worden. Bij de verwerkingen van persoonsgegevens dient daarbij vastgelegd t

Modellen AVG Nederlandse orde van advocate

Register voor verwerkingsactiviteiten is voor alle bedrijven en organisaties verplicht door AVG. NORD Advocaten legt de werking van artikel 30 AVG uit Register van verwerkingsactiviteiten HBV: Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die we verwerken. De AVG schrijft voor welke informatie wij als verantwoordelijke of verwerker in het register moet zetten. Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moeten wij het register direct kunnen. Het register van verwerkingsactiviteiten bevat informatie over de persoonsgegevens die ik als Kindertherapeut vast leg in het clientendossier. Ik geef over de volgende zaken informatie: a. een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die ik verwerk; b. een beschrijving van de doeleinden waarvoor u persoonsgegevens.

Verwerkingsregister opstellen Ondernemersplein - KV

v 1.0 v 1.1 v 1.2 (november 2019) - in deze nieuwe versie is het commentaar van de werkgroep verwerkt zie ook: Handreiking verwerkingsregister gemeenten & toelichting bij het vooringevulde register van verwerkingsactiviteiten Leeg verwerkingsregister gemeenten register van verwerkingen register van verwerkingsactiviteiten verwerkingsregiste Artikel 30 EU-AVG Register van de verwerkingsactiviteiten => Grond: 13, 39, 82 => administrative fine: Art. 83 (4) lit a 1. Elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden Heb jij interesse in CRM? Heb je wel eens op de term 'CRM' gegoogled? Deze zoekopdracht heeft miljoenen resultaten. De term 'relatiebeheer' heeft een paar miljoen minder resultaten maar nog steeds te veel om door te spitten. Als CRM Community vinden wij het belangrijk jou als CRM gebruiker te informeren over alles rondom het onderwerp [ Register van verwerkingsactiviteiten Gemeente Wageningen Naam verwerking Verantwoordelijke verwerking Verwerkingsdoel AVG-Grondslag Wet/Taak/Taak accent Indicatie bewaartermijnen Categorieën betrokkenen Categorieën persoonsgegevens Categorieën ontvangers Herkomst gegevens (Burger)raadslid, wethouder en griffier benoeming Gemeente Wageninge Register van de verwerkingsactiviteiten (dataregister) Artikel 30 AVG versie 2.0 / 27-01-2020 Verwerkingsverantwoordelijke: Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming: Dhr. B.G.M. Geerdink, voorzitter college van bestuur Mevr. M.J.W. van Dooremalen secretariaatcvb@rijnijssel.nl m.v.dooremalen@rijnijssel.n

Vertalingen in context van verwerkingsactiviteiten in Nederlands-Frans van Reverso Context: Onze verwerkingsactiviteiten passen in het doel waarvoor persoonsgegevens zijn verzameld

Register van de verwerkingsactiviteiten (Data register) Artikel 30 AVG versie Verwerkingsdoeleinden: Grondslag van de verwerkingsdoeleinden: a. Komen tot een inschrijving → Wettelijke verplichting en Overeenkomst b. Verantwoorden aan DUO en accountant → Wettelijk Niet van toepassing. c. Opbouwen studiepad (studievoortgang) → Overeenkoms SaaS: AVG Register van de verwerkingsactiviteiten - RGPD Registre des activités de traitement - GDPR Records of processing activitie Vertalingen in context van verwerkingsactiviteiten in Nederlands-Engels van Reverso Context: Alle processen waarin persoonsgegevens worden verwerkt worden geregistreerd in een register van verwerkingsactiviteiten. Wij vragen u melding te maken van voorbeelden die dienen te worden aangepast of verwijderd Dat register voelt afstandelijker aan dan een informeel register. We herkennen dat taalregister het best aan het gebruik van 'u' en 'uw' en we gebruiken in geen geval dialectwoorden. Spreken we tegen vrienden, dan vervallen we sneller in een informeel taalgebruik (of een persoonlijk register)

Register van Verwerkingsactiviteiten Zoals vereist in artikel 30 van de AVG 1. Verwerkingsverantwoordelijke Naam Verwerkingsverantw. Straat + Nummer Postcode Ondernemingsnummer Juridische rechtsvorm Stad Land Telefoonnummer 2. Gezamenlijke Verantwoordelijke 4. Verwerkingsactiviteit Naam Verwerkingsactiviteit Doeleinde van de verwerkin Register Verwerkingsactiviteiten1 Vastleggen van persoonsgegevens t.b.v. cliëntdossiers De volgende persoonsgegevens leg ik vast bij volwassen cliënten: X Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt X Geboortedatum van de cliënt X Telefoonnummer en e-mail van de cliënt De volgende persoonsgegevens leg ik vast bij minderjarige cliënten

Factsheet: Het register van verwerkingen van persoonsgegeven

Register van Verwerkingsactiviteiten - Gemeente Amersfoort Naam onderzoek Naam verwerking Inhoud verwerking Contactgegevens verwerkingsverantwoo rdelijke en FG Verwerkingsdoeleinden Rechtmatige grondslag Categorieën van betrokkenen Categorieën van (bijzondere) persoonsgegevens Bewaartermijn Herkomst gegevens Categorieën van (interne en externe Register van verwerkingsactiviteiten Van: Notariaat Eemmeer Contact: klachten@notariaateemmeer.nl Volgnr Verwerkingsactiviteit Doel Categorie betrokkenen Categorie persoonsgegevens Categorie ontvangers Bewaringstermijn (indien mogelijk) Beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk) Grondslag* Toelichting grondslag* Verwerker* Opmerkingen Register van verwerkingsactiviteiten Codex Volgnr Verwerkingsactiviteit Van toepassing op applicatie / module Doel Categorie betrokkenen Categorie persoonsgegevens Categorie ontvangers Bewaringstermijn (indien mogelijk) Beveiligingsmaatregelen (indien mogelijk) Grondslag* Toelichting grondslag* Verwerker* Opmerkingen Register verwerkingsactiviteiten Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB‐stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand door een hacker. Verwerkingsregister een register van verwerkingsactiviteiten als bedoeld in artikel 30 AVG REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN Vastleggen van persoonsgegevens cliënten De volgende persoonsgegevens leg ik vast bij volwassen cliënten: - Naam, adres, Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB‐stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestan

Voorbeeld Datalek - register - AVG Datum datalek Datum constatering datalek Feiten omtrent het datalek Gevolgen van het datalek Genomen corrigerende maatregelen Melding gedaan aan de AP? Reden waarom wel/niet gemeld . Author: Braam-van Spruyt Maud Created Date Tot slot is het register ook vereist voor alle verwerkingen die niet incidenteel van aard zijn. Dit betekent feitelijk dat er maar weinig organisaties zullen zijn, die aan deze administratieplicht zullen ontkomen. Het op te tuigen register bevat de verwerkingsactiviteiten van de betreffende verwerkingsverantwoordelijke en omvat in ieder geval

Register van verwerkingsactiviteiten, AVG Cloud Register B

HET REGISTER VAN VERWERKINGSACTIVITEITEN In het kader van mijn behandeling en begeleiding als kindertherapeut en gezinscoach leg ik de hieronder Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in ee Register van de verwerkingsactiviteiten. 1. Elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden De verplichting om een register van de verwerkingsactiviteiten te bewaren heeft betrekking op alle entiteiten, zowel publiek als privaat, ongeacht hun grootte, mits ze persoonsgegevens verwerken. Het register moet worden gehouden door de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker zelf Register Verwerkingsactiviteiten Voorbeelden: Medewerker, Aanvrager, Verzekerden, Personeelsgegevens Werven van personeel Projectleider/Objectlei der Het verwerken van gegevens van sollicitanten met als doel om gekwalificeerde, integere medewerkers aan te nemen. Toestemming betrokken

AVG/Privacy › ZZP Nederland

Privacy E-Learning Les 9: Invullen van het Register van

 1. g (AVG). Je kan dit document overleggen wanneer er een controle is
 2. g> houdt op grond van de Algemene verordening gegevensbescher
 3. Register van Verwerkingsactiviteiten! ! beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Comple-mentaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Voorbeelden van datalekken zijn: een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een ge
 4. De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker moeten een Register van de verwerkingsactiviteiten bijhouden. Wanneer die laatsten niet gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Unie en de AVG op hen van toepassing is, moeten zowel de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerker een wettelijke vertegenwoordiger aanduiden
 5. Dit model geeft een overzicht van wie, welke gegevens verwerkt en waarom. Het register in deze bijlage geeft een overzicht van wie, welke gegevens verwerkt en waarom. Door de verschillende onderdelen in te vullen, ontstaat een compleet overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden
 6. De templates zijn voorbeelden, je kan deze documenten dan ook aanpassen naar gelang jouw eigen situatie. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd en van zodra APB nieuwe documenten ter beschikking stelt, zullen die ook worden opgeladen. Register van verwerkingsactiviteiten
 7. Model: GDPR voorbeeld register verwerkingsactiviteiten (221 kB) 23/02/2018 Gebruik dit modeldocument als voorbeeld van eigen Register voor de Verwerkingsactiviteiten conform de GDPR

Register van Verwerkingen Amersfoor

De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerkers moeten een Register van de verwerkingsactiviteiten bijhouden (artikel 30.1 van de AVG). Ook als ze niet gevestigd zijn op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte en de AVG op hen van toepassing is, moeten de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een Register bijhouden Register van verwerkingsactiviteiten persoonsgegevens van de BeVoBo Terneuzen. De leden van de BeVoBo Terneuzen leveren gegevens aan voor de ledenadministratie die in beheer zijn bij de secretaris, de penningmeester en bij een bestuurslid verantwoordelijk voor de spelerskaarten Met de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 is het voor organisaties verplicht om een register van de verwerkingsactiviteiten die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden bij te houden. Tot 25 mei 2018 moest een organisatie de verwerking melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens Volgens de AVG / GDPR heb je een verwerkingsregister nodig als je stelselmatig persoonsgegevens verwerkt. Bespaar tijd en kosten door met VraagHugo een verwerkingsregister op te stellen Pagina 1 van 8 Register van verwerkingsactiviteiten van Samenwerkingsgemeente CGK/GKv Rehoboth te Woerden Datum: november 2018 Versie: 1.0 Adres: Postbus 277, 3440 AG Woerden Bezoekadres: Leidsestraatweg 130 Woerden Contactpersoon i.h.k.v. AVG: Marc ten Dolle, marc.ten.dolle@gmail.co

Vooringevuld verwerkingsregister gemeenten

 1. istratiekantoren. De verwerker houdt een register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een verantwoordelijke hebben verricht
 2. Register van de verwerkingsactiviteiten Versie 1.0 Jules/Paul 15 m ei 2018 Algemene toelichting Stichting Beheer Park Rusthoff (SBPR) en Stichting Vrienden Park Rusthoff(SVPR) Bijlagen bij dit register: 1. A VG Gegevensmatrix De AVG schrijft voor dat de verwerkingsverantwoordelijke.
 3. Register van verwerkingsactiviteiten. Binnen de gemeente Aalsmeer worden taken uitgevoerd waarvoor persoonsgegevens gebruikt worden. Hierover wil de gemeente open en transparant zijn. Om inzicht te geven in het gebruik van persoonsgegevens houdt de gemeente een register van verwerkingsactiviteiten bij
 4. Eén van de belangrijkste speerpunten daarin is het op te stellen data register (art. 30 GDPR). Er zijn op dit moment geen 'officiële' modellen of vormvereisten voor het data register, en we krijgen dan ook vaak de vraag van klanten Hoe moet dat data register er nu concreet uit zien?
 5. Een van de verplichtingen die een onderwijsinstelling moet doen is het maken van een register van verwerkingsactiviteiten. De onderwijsverstrekkers hebben specifiek voor onderwijsinstellingen een model van dit register gemaakt. Dit register brengt al een groot deel van de persoonsgegevens die courant in onderwijsinstellingen worden verwerkt in.
 6. g (AVG) een aantal nieuwe verplichtingen op aan ondernemers

Het register van de beeldverwerkingsactiviteiten Drupa

Eén van de belangrijkste speerpunten daarin is het op te stellen data register (art. 30 GDPR). Er zijn op dit moment geen 'officiële' modellen of vormvereisten voor het data register, en ik krijg dan ook vaak de vraag van klanten Hoe moet dat data register er nu concreet uit zien? In het register van verwerkingsactiviteiten moet u opnemen: een omschrijving van de categorieën persoonsgegevens (= cliëntgegevens) die u verwerkt; een beschrijving van de doeleinden waarvoor u persoonsgegevens verwerkt. In de handleiding hebben wij dit al vast als voorbeeld voor u vastgelegd

10 vragen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt bij eenDenken-voelen-handelen model / Wat is PMT? / PMT | PMT

Verantwoordingsplicht Autoriteit Persoonsgegeven

 1. Het register van feiten van derden is een preventiedocument dat eigen is aan de materie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het stelt de werkgever van een onderwijsinstelling in staat gepast te reageren en zelfs te anticiperen op onrechtmatige gedragingen van derden
 2. Register verwerkingsactiviteiten: wie, wat en hoe
 3. Alles over het register van verwerkingsactiviteiten
 4. Verwerkingsregister LH
 5. In 7 stappen naar een Lean en AVG compliant - Smil
 6. AP doet aanbevelingen voor registers van verwerkingen
 7. Register van verwerkingsactiviteiten - Europa decentraa
Wat te doen bij een alveolitis? - DentalinfoMedicatie in de tandartspraktijk: wat, wanneer en hoe voor
 • Husqvarna 550 XP G.
 • Jollof kruidenmix.
 • IJssportcentrum Eindhoven openingstijden.
 • Effe noar Geffe vlag.
 • Super 8 film ontwikkelen.
 • Weverse Shop Europe.
 • Ik mis je Laurie.
 • Kernvisie methode coach Houten.
 • Zwangerschapstest openmaken.
 • Lederwaren merken.
 • Robot bestraling.
 • Erfgoed monumenten.
 • Hoe zet je 2 foto's naast elkaar op Instagram.
 • Weeronline Portugal.
 • Eiland huren Loosdrecht.
 • Bijbel in Gewone Taal Lucas 2.
 • IJsbeer tekening afbeelding.
 • Canon 7D Mark II review.
 • Art 94 Gw.
 • Compressie op durazak.
 • Overseas Petlife hondenmand Cocoon.
 • Gaat de BPM in 2020 omhoog.
 • Boete appen op de fiets.
 • Willem van der Leegte leeftijd.
 • Wmo vervoer Gorinchem.
 • Zakelijke quotes.
 • SoLow Paddepoel.
 • Losse melktand na val.
 • Wc rolhouder steigerhout.
 • Parkeergarage Citadel Assen.
 • Dagje Maastricht NS.
 • Accountant administratieconsulent.
 • Artisanaal ijs.
 • Christine Baranski Harry Potter.
 • Rode stropdas.
 • Oregano zaaien.
 • Cadeau voor mannen die alles al hebben.
 • Refill Nespresso cups.
 • Kijkhuis leiden Parasite.
 • Activiteiten Arnhem vrienden.
 • Wat is multiplank.