Home

Kennisdocument laatvlieger

Laatvlieger De Zoogdierverenigin

Laatvlieger (Eptesicus serotinus ssp

 1. In de kennisdocumenten Soorten vindt u informatie over onder andere de kenmerkende ecologische aspecten van de soort en effectieve maatregelen om de soort te beschermen. Deze algemene maatregelen zijn uitgewerkt op basis van veel voorkomende activiteiten zoals het rooien van bomen, baggeren, slopen of bouwen
 2. g in 2017 ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffing en vrijstellingen voor activiteiten voor het overgrote deel bij de provincies
 3. kraamkolonie Laatvlieger Acceptatie na renovatie Rudmer Zwerver . De Laatvliegers in Thesinge •VWG ontdekt kraamkolonie in 2008 •Kolonie gebruikt spouw en dak •1 van 2 kraamverblijven in Thesinge (zelfde kolonie verhuist regelmatig) •Broers Mollem
 4. Vergelijk gewone dwergvleermuis (Kennisdocument Bij12) Een laatvlieger vrouwtje krijgt 1 jong per worp (1x per jaar) Verhouding in jongen: 50% M / 50% V Foto: René Janssen. Jaarlijkse overlevingskansen (Chauvenet et al. 2014) Kolonie Hollingbury (UK) Crundale (UK) Nederlan

De laatvlieger is in heel Europa nog zelden in vleermuiskasten aangetroffen (Messchede e.a. 2000 / Simon e.a. 2004 / Heise, G. 1983). De weinige beschikbare waarnemingen betreffen meestal individuele dieren. Standaard vleermuiskasten mogen daarom over het algemeen ook als ongeschikt beschouwd worden voor deze soort Kennisdocument Watervleermuis Myotis daubentonii Versie 1.0, juli 2017 Leidseveer 2 3511 SB Utrecht t 085 - 486 22 22 f 085 - 486 22 33 info@bij12.n

De laatvlieger is als soort interessant omdat er, voor een vroeger algemene soort, toch verdacht weinig bekend is over hun levenswijze en gedrag. De paarperiode in het bijzonder. In de kerk van Castenray is sinds jaar en dag een kraamkolonie van laatvlieger aanwezig, welke al ruim 50 jaar gevolgd wordt door vrijwilligers De laatvlieger is een van de grootste vleermuizen. Zijn vlucht is langzaam en fladderend, met steile duiken. Hij vliegt zelden verder dan drie kilometer van zijn slaapplaats. Over de winterverblijven van laatvliegers zijn nauwelijks gegevens voorhanden. Beperkte aantallen worden soms in klassieke winterverblijfplaatsen zoals forten gevonden

Het kennisdocument vat de literatuur over de effecten op soorten samen terwijl het afwegingskader een methode laatvlieger, rosse vleermuis, watervleermuis, meervleermuis, franjestaart. Laatvlieger (foto: Paul van Hoof). Op de in 2009 vastgestelde Rode Lijst stond de laatvlieger al in de categorie kwetsbaar. Sindsdien zijn er geen indicaties voor verbetering. Het project NEM-Vleermuistransecttellingen draait pas sinds 2013 en laat nog geen betrouwbare trend zien De laatvlieger is een vleermuis uit de familie der gladneuzen . Hij dankt zijn Nederlandse naam aan het feit dat hij later uitvliegt dan een andere grote vleermuissoort, de rosse vleermuis of vroegvlieger. De laatvlieger kan rabiës hebben Eerste Laatvlieger jong geboren. Op 7 Juni is het eerste jong van 2019 geboren. Dit wordt mooi geviert met beschuit met (vleer)muisjes. 12 uur na de geboorte verlaat moeder het jong om te gaan foerageren (zie foto net voor vertrek). Bij de laatvlieger vliegt het jong niet mee uit foerageren. Die dag zijn er nog 2 anderen jongen geboren Kennisdocumenten zijn onder ander opgesteld voor de huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, buizerd, roek, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, bever, das en rugstreeppad. Ecoresult B.V. werkt op basis van deze kennisdocumenten en met expertise passen we ze graag voor u toe

het Kennisdocument Huismus2. Steenuil: laatvlieger, gewone grootoorvleermuis en ruige dwergvleermuis) binnen het plangebied conform de condities en methodiek van het meest actuele vleermuisprotocol (Vleermuisprotocol 2017). Door voorliggend onderzoek zijn de volgende functies voor vleermuizen onderzocht kennisdocument versie 1.0 juli 2017'. Zodoende dienen de verblijfplaatsen in ieder geval op minimaal op drie meter hoogte, De laatvlieger wordt vermeld in de Rode lijst Zoogdieren 2009 als zijnde kwetsbaar. De laatvlieger komt verspreid voor in Hilversum Meer informatie, over door de bevoegde gezagen voorgeschreven maatregelen zijn te vinden in zogenaamde kennisdocumenten. Er zijn 5 soorten waarvoor zo'n document bestaat (zie onderaan de webpagina voor de documenten), het betreft de gewone dwergvleermuis , ruige dwervleermuis , rosse vleermuis , gewone grootoorvleermuis en de watervleermuis zomerverblijfplaats van laatvlieger. De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid (of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten) Laatvlieger (Eptesicus serotinus) Artikel 3.5 lid 2 Het opzettelijk verstoren A Artikel 3.5 lid 4 Het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen . 4 9. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het.

Kennisdocument Steenuil en Kennisdocument Kerkuil. Naar aanleiding van het ingaan van de Wet natuurbescherming (per 1 januari 2017) vervangt het kennisdocument de voormalige laatvlieger waargenomen. De eerste waarnemingen vonden plaats ca. 15-20 minuten na. In sommige situaties en onder bepaalde voorwaarden mag u verboden uit de Wet natuurbescherming wel overtreden. U heeft dan een vrijstelling of ontheffing nodig.Het verschil tussen een vrijstelling en ontheffing:Een vrijstelling is een uitzondering op een verbod. Deze geldt voor iedereen die aan de voorwaarden van de vrijstelling voldoet.Een ontheffing is een besluit waarbij in een individueel. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 12 aug 2020 om 12:50. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk dwergvleermuis en laatvlieger, niet worden uitgesloten. Dat geldt ook voor twee soorten vogels met vaste rust- en verlijfplaatsen (jaarrond eshermde nesten), namelijk huismus en gierzwaluw.1 Noordanus en Partners heeft Van Bommel Faunawerk opdracht gegeven om een nader onderzoe laatvlieger, de gewone- en de ruige dwergvleermuis de verblijfplaatsen hebben verlaten. 10. Van de controleronde dient verslaglegging plaats te vinden. In de rapportage dienen minimaal de volgende gegevens te worden opgenomen: a. de BIJ 12 kennisdocumenten

2013) en de kennisdocumenten van laatvlieger, gewone dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis (Min. EZ, 2017a,b,c,). 2.3 Heikikker De heikikker is een middelgrote kikker. De kleur is erg variabel van geelbruin tot rood/groenbruin met op de rug vaak een lichte lengtestreep. Ook heeft hij een patroon van donkere vlekken op de flanken en een lichte. dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger en baardvleermuis. Gedurende de vijf vleermuisinventarisaties is een beeld gevormd van het gebruik van het de groenstructuren en de omgeving door vleermuizen. richtlijnen zoals beschreven in het kennisdocument huismus. Vier inventarisaties tussen 10 maart e

heeft in hoofdzaak met laatvliegers te ma als winterverblijfplaats (Zie maatregel 2). terperiode. Daarom worden de gevels in 'leermuis. minder kwetsbaar zijn of bij afwezigheid actief en dus minder kwetsbaar zijn of bij )men; In toepassina op clusters T, U en V. In cluster T wordt gewerkt in de win Kennisdocument Gewone dwerg Laatvlieger Laatvlieger is in de kraamperiode foeragerend aangetroffen nabij het plangebied. Het be-treft een braakliggend terrein en een open grasveld. Het betreft ongeveer 5 dieren. In de paarperiode is Laatvlieger hier nog eenmaal waargenomen. Vanwege het ontbreken va

Laatvlieger: Zomerverblijf: 1 mei tot 1 september Het bevoegd gezag verstaat onder een deskundige een persoon die voor de situatie en soorten ten aanzien waarvan hij of zij gevraagd is te adviseren en/of te begeleiden, aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie dwergvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis gefoerageerd bij de bomen. Met name laatvlieger en gewone dwergvleermuis waren veelvuldig aanwezig. Er zijn opnames gemaakt van gewone grootoorvleermuis, deze is echter niet live waargenomen. Ook langs de Grift en de bomenlaan wordt erg veel gefoerageerd Laatvlieger 2 4 6 10 2 12 - - - - - - Rosse vleermuis - - - - 1 1 1 3 4 - - - Nyctaloïde* 1 - 1 Volgens de Kennisdocument Gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017), moeten effecten van ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de lokale populatie Laatvlieger Ja Mogelijk Gewone grootoorvleermuis Nee Nee Meervleermuis Nee Nee Watervleermuis Nee Nee (Massa)winterverblijfplaats gewone gierzwaluw zijn deze richtlijnen vastgelegd in de Kennisdocumenten (BIJ12, 2017). Voor vleermuizen geldt het Vleermuisprotocol (NGB, 2017) als richtlijn. De.

De grotere vleermuissoorten zoals Rosse vleermuis en Laatvlieger passeren de planlocatie in rechte lijnen en steken deze over van Zuid-West naar Noord-Oost voor zonsondergang. Later in de avond is er een foeragerende Laatvlieger waargenomen welke zich enige tijd heeft opgehouden aan de Zuid-West zijde van het terrein, rond een lantarenpaal de Laatvlieger apart aan te vragen en sloop van de kippenschuur waar deze kolonie in huist en kap kennisdocument huismus Passer domesticus (BIJ12, versie 1.0, juli 2017). Er zijn 3 gerichte inventarisaties uitgevoerd binnen de vereiste periode. Zie tabel 3-1 E Kennisdocumenten BIJ12 F Monitoring G Stappenplan H Overzicht aanwezigheidskenmerken zeldzame vleermuissoorten . 6 1. ACHTERGROND VAN DE GEDRAGSCODE 1.1 Aanleiding dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, tweekleurig Kennisdocument Huismus van BIJ12 (BIJ12, 2017a). (t.b.v. laatvlieger). Paarverblijven en zwermplaatsen In de periode 15 augustus tot 15 september zijn minimaal twee inventarisaties van twee uur uitgevoerd, teneinde paarverblijven vast te stellen dan wel uit te sluiten Bij12 kennisdocument gewone dwergvleermuis. Gewone dwergvleermuis. Ruige dwergvleermuis. Gewone grootoorvleermuis. Mopsvleermuis. Database Gewone dwergvleermuis

Kennisdocumenten Soorten RVO

Jachtvlucht begint ruim na zonsondergang en kan de gehele nacht duren. Jachtgedrag lijkt op dat van laatvlieger en rosse vleermuis. Jachtvlucht snel, vrij hoog en rechtlijnig. Jaagt o.a. boven open water, open landbouwgebieden en weiden, maar ook boven oeverzones, op open plaatsen in het bos, boven boomkronen en rond lantaarnpalen laatvlieger waargenomen. In het plangebied zijn meerdere vleermuizen aangetroffen die geen binding met de te herontwikkelen gebouwen of directe omgeving bleken te hebben. Deze individuen zijn als ter plaatse aangegeven in de waarnemingen per onderzoeksronde (bijlage 1). Er zijn tijdens de rondes i en laatvlieger. De ontheffing wordt aangevraagd in het kader van het in de wet genoemde belang van de huismus was niet geheel conform de richtlijnen uit het kennisdocument huismus. In het voorjaar van 2020 vindt daarom nog een aanvullend veldonderzoek naar huismus plaats Dit betreft de laatvlieger en de meervleermuis. Van de laatvlieger is de laatste jaren gemiddeld 15-20% van de voor onderzoek aangeboden laatvliegers positief op het EBL-virus getest. Het percentage besmette dieren van de totale populatie laatvliegers in Nederland is waarschijnlijk veel kleiner. Onder meervleermuizen komt het virus nauwelijks voor

12° laatvlieger: Eptesicus serotinus (Es) 13° meervleermuis: Myotis dasycneme (MD) 14° mopsvleermuis: Barbastrella barbastrellus (Bb) 15° rosse vleermuis: Nyctalus noctula (Nn) Pagina 7 van 207 16° ruige dwergvleermuis: Pipistrellus nathusii (Pn) 17. in het kennisdocument Gewone dwergvleermuis van BIJ12. Geschikt voor Deze vleermuiskast is ontworpen voor gebouwbewonende vleermuissoorten. De kast is als kraamverblijfplaats specifiek geschikt voor de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Daarnaast kan de vleermuiskast ook gebruikt worden door laatvliegers Laatvlieger (Eptesicus serotinus) & rosse vleermuis (Nyctalus noctula) Zowel het plangebied als de directe omgeving kent slechts overvliegende laatvliegers en rosse de richtlijnen van het kennisdocument gewone dwergvleermuis (BIJ12, 2017) geplaatst op 14 februari 2019

laatvlieger in grotere aantallen waargenomen; tijdens de tweede ronde werd de soort sporadisch waargenomen. Een derde vleermuis, de rosse Kennisdocument Gewone dwergvleermuis3 voor permanente vervanging van de aangetroffen verblijven te worden gezorgd BURO SRO T.a.v. Dhr. J. van Nuland t Goylaan 3525 AA Utrecht Datum 15 februari 2019 Kenmerk BE/2019/069/r Uw kenmerk Email d.d. 31 januari 2019 Auteur(s) S. Schuuring Collegiale toets K.J. Rebergen Oriënterend onderzoek naar beschermde flora e

onderzoeksmethoden van het Kennisdocument Huismus (BIJ12, 2017b). Dit onderzoek heeft bestaan uit twee onderzoeksronden in de periode tussen 1 april en 15 mei, met een tussenliggende periode van minimaal tien dagen. Tijdens deze bezoeken is telkens het gehele plangebied (Touwslagersbaan 2-24) geïnventariseerd Kennisdocument Huismus Passer domesticus Versie 1.0 juli 2017, BIJ12, Utrecht. datum 26-06-2019 projectnummer 129.70.50.00.00.08 2 gebied onderzocht op aanwezigheid van huismussen, (vijf als bebouwing toegankelijk is voor laatvlieger) die verspreid over de periode half mei tot en met begin oktober worden uitgevoerd de kennisdocumenten van de soorten waarvoor ontheffing is verleend. 12. De nieuwe voorzieningen voorde soorten waarop de ontheffing ziet, dienen qua omvang en functie minimaal gelijkwaardig te zijn aan de oorspronkelijke verblijfplaatsen. 13. De locaties van de nieuwe voorzieningen dienen zo te worden gekozen dat deze verspreid i gesteld in het kennisdocument (BIJ12, 2017). De veldbezoeken hebben plaats gevonden gedurende de avondschemering, tussen 18.00 uur en zonsondergang. Twee maal zijn deze bezoeken gecombi- vleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Voor de boombewonende vleermuizen zijn tussen jun

Laatvlieger Ja Mogelijk 1 Betreft een inschatting op basis van de quickscan (visuele inspectie en deskstudie) gerelateerd aan de beoogde werkzaamheden (paragraaf 1.3). Kennisdocument Gierzwaluw, het Vleermuisprotocol en de Soortinventarisatieprotocollen. Huismus Nestlocaties Kennisdocument. Versie 1.0 Juli 2017 + Bij12. 2017. Gierzwaluw Apus apus. Kennisdocument. Versie 1.0 Juli 2017 + Lundberg, K., & Gerell, R. 1986. Territorial advertisement and mate attraction in the bat Pipistrellus Es - Eptesicus serotinus - Laatvlieger Pa. Ruimtes in spouwmuren kunnen een geschikte verblijfplaats vormen voor gebouwbewonende vleermuizen, zoals de gewone dwergvleermuis, meervleermuis en laatvlieger. Toegang tot de spouw kan worden gecreëerd door middel van open stootvoegen van 1,5 tot 2 centimeter. Of door het inmetselen van een entree-steen voor vleermuizen. Meer informati lijn (Bij12, kennisdocument, gewone dwergvleermuis). Momenteel zijn er onvoldoende bruikbare gegevens beschikbaar over het gebruik door vleermuizen van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. De bebouwing op de onderzoekslocaties 't Ronde en De Holm is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen, met name vanwege de aanwezigheid va Miotis daubentonii De vleermuis, een dier dat voor mij behoorlijk mysterieus is en blijft. Een dier dat ik soms, in de schemering, als een schim langs zie vliegen. En dat terwijl een aantal soorten, zoals de Watervleermuis, veel voor moet komen, kijkend naar verspreidingskaarten. Waarnemen is en blijft lastig, al komt er meer handig materiaal beschikbaar (zie de bronnenlijst hieronder) wat het.

Kennisdocumenten Soorten - Natuurbescherming - BIJ1

Laatvlieger (Eptesicus serotinus) Vleermuiskaste

en de laatvlieger uit de aanvraag gehaald. Kennisdocument gierzwaluw (BIJI2, juli 2017). Het veldbezoek op 23 mei is uitgevoerd in de ochtend. 4/8 . omgevingsdienst HAAGLANDEN Gierzwaluwen zijn op dat moment van de dag minder luidruchtig en daarmee is het inventariseren van d Op die ochtend werd ook een invliegende laatvlieger onder een nokpan bij de Radijsstraat 8 gezien. Tijdens de najaarsrondes zijn er paarroepende gewone dwergvleermuizen aangetroffen in de achter-tuinen van Radijsstraat 11, 27 en 57. Ook aan de voorzijde bij Radijsstraat 27 is een paarroepende gewone dwergvleermuis waargenomen Handleiding Broedvogel Monitoring Project SOVON en volgens het, Kennisdocument Huismus, Versie 1.0. juli 2017. In mei zijn twee veldbezoeken gericht op het voorkomen van de huismus uitgevoerd. De omstandigheden waaronder deze veldbezoeken zijn uitgevoerd zijn aangegeven in Tabel 2.1 laatvlieger), huismus en gierzwaluw. In het voorliggende rapport worden de resultaten en beschreven in het 'Kennisdocument Huismus' van BIJ12, versie 1.0, juli 2017. Op 26 april 8 mei 2018 is gekeken naar in- en uitvliegende vogels, territorium- en nestindicerend gedrag, spore Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 17 mei 2018 door ons ontvangen aanvraag voor een ontheffing ingevolge artikel 3.3, eerste lid, en artikel 3.8, eerste lid

Pagina 2 van 18 Nader onderzoek vleermuizen t.p.v. Stadhuis te Bolsward (projectnummer 170637) VERANTWOORDING RAPPORT Type onderzoek : Nader onderzoek Locatie onderzoek : Stadhuis Bolsward Projectnummer : 170737 Versie rapportage : 1 Auteur : Ing. S. Weterings MSc Controle en vrijgave : Ing. J. Kamps MSc Paraaf vrijgave Projectnummer 170706 Nader onderzoek vleermuizen Haraingvlietplein Zierikzee 13 november 2017 Rialto Vastgoedontwikkeling 2 Buijs Eco Consult B.V., adviseurs ecologi COLOFON BUREAU FAUNAX Badweg 40 B 8401 BL Gorredijk 0513-435024 info@faunax.nl www.faunax.nl Lid van Netwerk Groene Bureaus Nader Onderzoek huismus & vleermuize Opdrachtgever Kwaliteitszorg Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en - onderzoeksbureaus en werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en behar Er is gewerkt volgens de juridisch erkende Kennisdocumenten van BIJ12 en het Vleermuisprotocol 2017 van de Gegevensautoriteit Natuur'. In deze rapportage wordt beschreven hoe het aanvullend ecologisch onderzoek is uitgevoerd, wat de bevindingen zijn van dit onderzoek en de daarbij behorende voorlopige conclusies en aanbevelingen

Telemetrieonderzoek naar laatvliegers - Regelink Ecologie

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. 5.3 Laatvlieger..... 15 6 Conclusie en aanbevelingen 16 6.1 Beschermde soorten Wnb.. 16 7 Aanbevolen en geraadpleegde literatuur 17 8 Bijlagen 19. Inventarisatie Cranenbosch te Heerhugowaard Van der Goes en Groot ecologisch onderzoeks- en adviesbureau 2018-37 4 1 Inleiding 1. onderdeel zijn van een vleermuishabitat (BIJ12 kennisdocument Gewone dwergvleermuis, 2017; Limpens et al., 1997; Dietz et al., 2011). In de omgeving is het voorkomen bekend van onder andere: franjestaart, gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis

Zoogdieren I Alles over de laatvlieger Vivar

Aanvullend onderzoek vleermuizen, huismus, steenuil en

 • Vreemde kat eten geven.
 • 5g frequenties.
 • Songtekst poster maken.
 • Catechismus van de Katholieke Kerk.
 • Rineke Dijkstra Olivier.
 • Warhammer shop.
 • TRX systeem.
 • Hair weave Rotterdam.
 • Polyhydramnion ervaring.
 • Intertoys FIFA 21.
 • Sims 4 SCCO.
 • Metal Stud U 45.
 • Remescar hangende oogleden Kruidvat.
 • Euroscoop Maasmechelen vacatures.
 • Robert Kubica Crash rally.
 • Ondergoed hardlopen dames.
 • Verse mangosteen kopen.
 • Santa Monica pier coordinates Pokemon Go.
 • Nachtdieren Leeuwarden.
 • Oude bioscoop Amsterdam.
 • Grote kattenstaart blad.
 • Language detection Python.
 • Voorziening voor ontruiming.
 • Schade auto's.
 • Processor uitleg.
 • Supersprint uitlaat.
 • Baby commode Zwart.
 • Burgers' Zoo.
 • MRSA test kosten.
 • Armada Radio.
 • Psyké Underground Walibi.
 • All inclusive Egypte.
 • Paardenbalsem Action.
 • Mierikswortel bladeren eetbaar.
 • Den egger.
 • Marvel volgorde.
 • Bouwgrond Bergeijk.
 • Skyforge builds Skyrim.
 • Papa John's locaties.
 • Afdeling Neurochirurgie.
 • Voedselvergiftiging mosselen.