Home

Maximum uurloon ORT Gehandicaptenzorg

Onregelmatigheidstoeslag voor zorgverleners - ORT - GGZ, VV

Hoe bereken je je ORT op basis van GGZ, VVT? Als je bent ingedeeld in functiegroep 65 of lager heb je recht op een toeslag als je een onregelmatige dienst werkt. De toeslag wordt berekend op basis van je geldende uurloon waarbij als maximum het uurloon afgeleid van nummer 20 van de inpassingstabel geldt 6 CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Artikel 4:15 Salarisschalen functiegroepen per 1 juni 2021 Salarisschalen: * Salarisbedragen van toepassing voor zover het wettelijk minimum (jeugd)loon niet hoger is V ereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Utrecht, tel. (030) 27 39 719 Vragen van werknemers Het uurloon: Het bedrag dat wordt verkregen door het salaris zoals gedefinieerd in artikel1:1 sub d, bij een volledig dienstverband te vermenigvuldigen met 12 en te delen door 1878 Als je bent ingedeeld in functiegroep 65 of lager heb je recht op een toeslag als je een onregelmatige dienst werkt. De toeslag wordt berekend op basis van je geldende uurloon waarbij als maximum het uurloon afgeleid van nummer 20 van de inpassingstabel geldt Als begeleider in opleiding verdien je gemiddeld tussen de € 1265,- en € 1875,- bruto per maand. Dit is vastgelegd in de CAO gehandicaptenzorg. De opleidingskosten worden betaald door je werkgever. Je verdient altijd minimaal het minimumloon

Lees hier de volledige (juridische) tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021. Downloaden en bestellen. U kunt de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 of een voorgaande versie hier downloaden en/of bestellen. Toelichtingen op CAO-artikele Het ORT loon staat voor het Onregelmatigheidstoeslag loon. Je krijgt een hoger loon voor de momenten waarop je dient te werken, waardoor ook het ORT uurloon er wat anders uit ziet. Je kunt het ORT uurloon berekenen, om aan de hand daarvan na te gaan welke vergoeding je ontvangt voor de minder gebruikelijke uren waarop je aan de slag gaat

uurloon gehandicaptenzorg? Geplaatst door de TopicStarter: 28-06-13 21:13 . Hey! Ga aanstaande maandag beginnen op een woongroep waar ik het afgelopen leerjaar stage heb gelopen. Er is mij verteld geworden dat ik dan in schaal 35 (aanloop..) kom Gehandicaptenzorg / persoonlijk begeleider tussen schaal 35 (maximaal 2200 euro per maand) en schaal 45 (maximaal 2600 euro per maand) Vaak in verschilende diensten.

hoe kan je onregelmatigheidstoeslag berekenen. Geplaatst door de TopicStarter: 27-04-11 14:45 . hallo medebokkers ik werk nu sinds een paar weken in de beveiliging en heb ik recht op ORT maar nu is mijn vraag hoe je dat het beste kan uitrekenen, ik ben helemaal nieuw in het vak en ben benieuwd wat ik nou een beetje kan verwachten maandelijks van salaris Intramuraal (in huis) en e xtramuraal (thuiszorg). Wat is onregelmatigheidstoeslag (ORT)? Onregelmatigheidstoeslag (ORT) is een toeslag op je brutoloon dat je ontvangt wanneer je een dienst werkt buiten de gangbare werkdagen en (kantoor)tijden. Dit betekent simpelweg dat je een hoger bruto uurloon ontvangt als je werkt tijdens onregelmatige uren, zoals bijvoorbeeld voor diensten op zaterdag.

CAO Gehandicaptenzorg, CAO GHZ met nieuws, downloads van CAO-tekst, loontabel, functietabel, periodieken, toeslagen en vergoedingen. Nieuws 23-09-19 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 02-05-18 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2018-201 Intramuraal + nieuwe thuiszorg vanaf 1/1 2014 artikel 5.7.3 Berekening vergoeding ORT, max. uurloon IP 2 In december van dit jaar krijgen de werknemers in de gehandicaptenzorg nog een eenmalige uitkering van 0,8%. Onregelmatigheidstoeslag. De cao Gehandicaptenzorg loopt van 1 januari 2017 tot 1 april 2019 is van toepassing op ongeveer 160.000 medewerkers. Een lastige, maar noodzakelijk afspraak is de compensatie van de onregelmatigheidstoeslag ort De CAO partijen hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehandicaptenzorg met een looptijd van 30 maanden. Het akkoord zal voorgelegd worden aan de achterban. Looptijd. 1 april 2019 t/m 30 september 2021 . Salaris. dec-2019: 8,33 procent eindejaarsuitkerin Uw contract uren en Uw uurloon. Rechts naast bovenstaande tabel geeft U contract uren en Uurloon op. Deze zijn nodig voor de berekeningen. U moet 2 uurlonen opgeven: Uw Uurloon en Uw maximaal uurloon waarover ORT wordt berekend. Beiden kunnen natuurlijk ook het zelfde zijn vakantie, ziek, zwangerschapsverlof

5.19 Onregelmatige dienst - CAO VVT 2019 - 202

 1. In de cao Gehandicaptenzorg 2016 is een bepaling opgenomen over de manier van berekenen van ORT tijdens vakantiedagen: Per 1 januari 2016 wordt voor de werknemer als bedoeld in artikel 7:1 lid 4 jo 7:9, het uurloon over de opgenomen wettelijke vakantie-uren vermeerderd met de gemiddelde uitbetaalde ORT over de zes maanden voorafgaand aan de maand waarin de vakantie wordt opgenomen
 2. Complete informatie over de CAO gehandicaptenzorg. CAO-teksten, salarissen, pensioenen en overige regelingen en uitkeringen. Altijd up-to-date
 3. Op de sectorpagina's van Gehandicaptenzorg lees je het laatste nieuws uit de sector en vind je jouw cao en contactpersonen. Meer over de sector Gehandicaptenzorg
 4. Salarisschalen Cao Ziekenhuizen (7.1.1) Inpassingstabel 2019-2021 Salaristabellen 1 januari 2021 Salaristabellen 1 januari 2020 Inpassingstabel 2017-2019 Salaristabellen 1 juli 2018 Salaristabellen 1 juli 2017 Salaristabellen 1 januari 201

Gehandicaptenzorg | GHZ 2019 - 2021 Nieuws. 08-12-2020 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2020-2021; 22-10-2020 Nieuwe versie CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021; 24-03-2020 Nieuwe tekst CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021; 23-09-2019 Onderhandelaarsakkoord CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021; 02-05-2018 AVV CAO Gehandicaptenzorg 2018-2019; 18-09-2017 Nieuwe tekst CAO Gehandicaptenzorg 2017-201 De ontwikkelingen in de gehandicaptenzorg vragen om meer flexibiliteit van zorgorganisaties. Des te meer is de gehandicaptenzorg er trots op dat een groot deel van het personeel een vast dienstverband heeft (85,9%). Dit aandeel is hoger dan in veel andere branches. In 2014 en 2015 is de werkgelegenheid in de gehandicaptenzorg gekrompen met 4,0%

Per 1 januari 2021. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden. In die cao-afspraken staat hoe lang een normale werkweek duurt ORT is de afkorting van onregelmatigheidstoeslag of operationele toelage (politie). Beide begrippen hebben betrekking op onregelmatige tijden waarop u moet werken, zoals bij avond- en nachtdiensten. Het ORT-uurloon houdt rekening met deze onregelmatige tijden. Voor deze onregelmatigheden ontvangt u een toeslag en dus een hoger uurloon CAO Ambulancezorg.pdf CAO Gehandicaptenzorg.pdf CAO GGZ.pdf CAO Huisartsenzorg (voorheen Gezondheidscentra ).pdf CAO Jeugdzorg.pdf CAO Kinderopvang.pdf CAO Kraamzorg.pdf CAO Sociaal Werk, Welzijn en Maatschappelijke Dienstverleningf.pdf CAO VVT.pdf CAO Ziekenhuizen.pdf Salariswijziging per 1 januari 2020 Ambulancezorg.pd

Onregelmatigheidstoeslagen berekening VVT Op deze pagina vindt U rekenmodellen voor particulier gebruik. Onregelmatigheidstoeslag rekenmodel zorgsector: als voorbeeld Verpleeg en verzorgingshuis en Thuiszorg. voor medewerkers in de zorg Als je jong bent, moet je het minimumjeugdloon krijgen voor je bijbaan, vakantiebaantje of ander wer Vergelijken van uurtarieven, tips en voorbeelden voor het bepalen van een juist uurloon voor een goed salaris. uitgelicht. Bouw Freelance programmeur Klusjesman Schilder Timmerman Uren facturatie Urenregistratie Uurtarief ICT Uurtarief zzp berekenen Zorg Zwart werkers Zzp salaris berekenen Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 Zoek in de website. Hoofdstuk. Partijen. Partijen. Preambule. Preambule; 1 Begripsbepalingen en werkingssfeer. 1.1 Begripsbepalingen; 1.1.

De maximum tarieven in de Wlz wijzigen als volgt: Uurtarief voor formele zorg: was € 65,29 wordt € 66,60. Uurtarief voor informele zorg: was € 20,73 wordt € 21,14. Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was € 60,12 wordt € 61,32. Tarieven Zvw. De maximum tarieven in de Zvw wijzigen als volgt Dit zijn uren die buiten reguliere kantoortijden vallen, zoals avonden, nachten en weekendenuren. Ook op feestdagen krijg je een extra percentage bovenop jouw normale bruto uurloon. Al met al kunnen deze toeslagen een mooie bonus vormen op jouw vaste salaris. Hieronder vind je een overzicht van de percentages ORT gehandicaptenzorg ORT uurloon Indien van toepassing kan ook het maximum uurloon voor zowel de uren buiten normuren als voor de ORT uren worden opgegeven. Bij de vaststelling van het uurloon zal hiermee rekening worden gehouden. Indien echter op werknemerniveau een afwijkend uurloon wordt vastgelegd,. Hoofdstuk 4 Artikel 4:31 Salarisschalen functiegroepen per 1 januari 2016 Salarisschalen functiegroep 5 func.jr. inpas.nr. € 0 1 1444 1 2 147 voor de gehandicaptenzorg nog niet bekend is, willen partijen duidelijkheid scheppen voor de toekomst. Daartoe wordt de ORT-regeling aangepast met een bepaling met de volgende strekking: • met ingang van 1 januari 2016 wordt over opgenomen vakantie-uren het uurloon verhoogd met een percentage o

In de cao's geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg (GHZ), verpleeg,- verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) en ziekenhuizen staat een artikel over de 'Verschoven dienst'. Hier staat dat wanneer er binnen 24 uur (en in sommige cao's al binnen 48 uur) geschoven wordt in je vooraf vastgestelde werkrooster, daar compensatie tegenover hoort te staan Dit zijn brutobedragen, wij kunnen hier geen nettobedragen noemen.. Het maximummaandloon berekent u door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand De maxima van deze salarisschalen variëren van ruim 2.500 tot bijna 2.900 euro. Je verdient nu 2.300 bruto per maand op basis van een 24-urige werkweek. Het is me niet duidelijk of jouw salarisbedrag gebaseerd is op een 24 of 36-urige werkweek De uitgave CAO Gehandicaptenzorg 2005-2007 kan onder vermelding van publicatienummer 706.153 besteld worden via de website van de VGN (www.vgn.org) middels het daartoe bestemde bestelformulier. Lidinstellingen van de VGN betalen voor de CAO Gehandicaptenzorg f 2,50 per stuk bij bestelling van 2 Het maximum ORT uurloon is trede 21 van de inpassingstabel. De compensatie loopt door tot 2019 voor 100%, daarna vindt een afbouw van 25% per jaar plaats. Vanaf 2022 is er geen compensatie meer. 3. Inrichten van de regelin

Wat verdien je in de gehandicaptenzorg? Werken in de

CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 Vereniging

Wat betekent ORT uurloon? Berekenen

uurloon gehandicaptenzorg? • Bokt

 1. NU'91-inzet voor de CAO Gehandicaptenzorg 2019. NU'91 zet in op 3 grote thema's: loon, meer rust in de roosters en extra werken uren uit te betalen. Als een slaapdienst wordt aangemerkt als werktijd, vinden wij dat (naast compensatie in tijd of uurloon) ook ORT uitbetaald moet worden. Wij willen de (meest belastende) laat-vroeg.
 2. FWG Gehandicaptenzorg is een vereenvoudigde toepassing van FWG 3.0. waarbij echter voor de berekening als maximum geldt het uurloon afgeleid van nummer 19 van de inpassingstabel op grond van artikel 4:15, op basis van de.
 3. De hoogte van de zorgkosten hangt vooral af van de kosten voor personeel. Op deze pagina leggen we uit hoe je in 3 stappen een exploitatiebegroting voor de zorg kunt maken. Natuurlijk maakt het ook uit of je gaat samenwerken met een zorgaanbieder of als initiatief zelf medewerkers in dienst neemt of inhuurt als zzp'er. Lees mee

Video: salaris activiteitenbegeleidster gehandicaptenzorg

Het uurloon berekenen dat je ontvangt, bijvoorbeeld om twee banen met elkaar te vergelijken of eenvoudig na te gaan wat je eigenlijk zelf ontvangt van de waarde die je toevoegt? De berekening houdt nauw verband met de berekening van het netto loon, het verschil tussen bruto en netto en uiteraard het jaarsalaris dat je kunt berekenen Met onderstaande berekening kunt u zelf het nettoloon berekenen uit uw bruto salaris. Deze bruto-nettoloon berekening geldt voor 2021.. U kunt ook nog uw nettoloon in 2020 berekenen.. Let op: als u een netto uitkering wilt berekenen, ga dan naar: netto uitkering berekenen.. Deze nettoloon berekening klopt doorgaans, maar niet als bedrijven speciale regelingen hebben Geestelijke Gezondheidszorg percentage minimum? opmerking: - vakantiegeld 8,00% 2133,12 - eindejaarsuitkering 8,33% 2221,11 wordt niet over het vakantiegeld berekend - levensloopbijdra..

Uren boven dat maximum mag hij ook werken, maar je kunt hem daartoe niet verplichten. Rechtsvermoeden arbeidsomvang. Het kan gebeuren dat een werknemer structureel meer werkt dan is afgesproken. In sommige gevallen ben je dan verplicht om het minimum aantal uren in het min-maxcontract aan te passen De ORT laten we in dit voorbeeld even voor wat het is, want hier wordt door zzp'ers zeer verschillend mee omgegaan. Die € 2900 per maand levert 12 maanden + 8% vakantiegeld + een 13e maand per jaar op, oftewel € 40.000 inkomen op jaarbasis

hoe kan je onregelmatigheidstoeslag berekenen • Bokt

Alle informatie over de cao Jeugdzorg 2019-2020 vind je op deze website: de afspraken uit het cao-akkoord, de salaristabellen, teksten en bijlagen. De cao geld Cao universitair medische centra 2018-2020 Bezoekadres Oudlaan 4 3515 GA Utrecht Postadres Postbus 9696 3506 GR Utrecht +31 30 273 98 80 nfu@nfu.nl www.nfu.n Begeleider gehandicaptenzorg • Niveau 3 Mensen met een (meervoudige) handicap wonen dankzij goede zorg en begeleiding vaker en langer zelfstandig; thuis, in een woonvorm of een instelling. Jij begeleidt deze mensen in hun dagelijkse bezigheden en zorgt ervoor dat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden

Vacatures Fwg 45 cao gehandicaptenzorg in Baarn. Werk zoeken binnen 222.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Baarn. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Fwg 45 cao gehandicaptenzorg - is makkelijk ActiZ is de branchevereniging van circa 400 zorgorganisaties, die met 400 duizend medewerkers ruim 2 miljoen kwetsbare ouderen en chronisch zieken verzorgen en verplegen

Voor 2021 geldt een maximum uurloon van € 31,15. Is het uurloon hoger? Dan wordt er over het meerdere geen pensioen opgebouwd; hiervoor betaalt u dus ook geen premie. Pensioengrondslag. De pensioengrondslag is gelijk aan het (gemaximeerde) bruto-uurloon minus de uurfranchise, maal het aantal verloonde uren. De uurfranchise in 2021 bedraagt. Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg • Niveau 4. In het beroep van persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg werk je direct met cliënten. Jouw cliënten zijn van allerlei leeftijden en hebben een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Soms hebben zij naast hun verstandelijke beperking ook gedragsproblemen Zzp-er Zorg vacatures. Zzp-er (thuis)zorg, Vakantiekracht Zorg (m/v), Helpende (m/v) en meer op Indeed.co Hoeveel vakantiegeld krijgt u dit jaar? Bereken zelf hoeveel vakantiegeld u krijgt. Gebruik gratis onze 231 online rekentools

Nee, dit mag niet. Als je min-uren opbouwt in de loop van een kalenderjaar, adviseren wij je om geregeld (schriftelijk!) bij de werkgever aan te geven dat je je er van bewust bent dat je min-uren hebt opgebouwd, dat je deze graag wilt inhalen en op welke dagen je zou kunnen werken Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen geldt geen maximum: ook over het inkomen boven de € 112.189 wordt premie betaald. Rekenvoorbeeld. De verdiende ORT is € 399 van januari tot en met april (4 maanden) Omgerekend is dit (€ 399:4) x 12 = € 1.197 op jaarbasis. De deeltijdfactor in dit voorbeeld is 44% Uurloon: Ort-uurloon. ater-uurloon: Verlof verkopen: (Geen gekozen) 12,12 2.100,OO 10,38 2100,OO * 1 0000 (Deeltijdfactor) Overw.-uurloon: 11,25 Reis-uurloon: Verlof kopen: Notitie. Reden van Gewijzigd door: Goedgekeurd door: 12,12 Z] Onderhoud inpassingstabel - Testbed Bestand 8ewerken Venster Help Soon salarisschaal CAD gehandicaptenzorg Opene

ORT • cao verpleeg- & verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT

CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 * CAO GH

Een CAO komt tot stand door onderhandelingen tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Ze kunnen voor een groot bedrijf gelden of voor de hele sector. Zo is er een CAO voor verpleeg- en verzorgingstehuizen en voor ziekenhuizen. Veel CAO's regelen dat er een toeslag is, zoals 100 procent van het uurloon, maar dat is niet altijd zo Onderhandelaarsresultaat CAO Gehandicaptenzorg 16 november 2015 Inleiding CAO-partijen hebben in 2014 de wens uitgesproken om de CAO-gehandicaptenzorg aan te passen aan belangrijke ontwikkelingen, (ORT) tijdens vakantie De transitievergoeding vermeerderd met het garantierecht kan niet meer bedragen dan het in art. 7:673 BW bepaalde maximum Het wettelijke minimumloon wordt elk halfjaar aangepast. Dat gebeurt ook per 1 januari 2020. De cao-loontabel wordt door de cao-bepalingen aangepast. Dit is verwerkt in de KHN-loontabel. Je vindt alle bedragen van volwassen en jeugdigen in de cao-loontabel per 1 januari 2020. De nieuwe actuele loo

Cao Gehandicaptenzorg: Meer loon en uitbetaling toeslag

Maximum pensioengevend loon / maximum premieloon VUT en SF per jaar Maximum dagloon Minimum premiegrond-slag Maximum premieloon op uurbasis Premie% totaal Premie % werkgevers-deel Maximaal premie Bruto uurloon ORT PFZW PGGM U0536-1001 n.v.t. Ouderdomspensioen en Partnerpensioe De uurlonen van de functieschaal liggen tussen de € 12,69 en € 17,29 bruto per uur (schaal V functieschaal). Onregelmatigheidstoeslag. ADL-assistenten hebben recht op onregelmatigheidstoeslagen (ORT) variërend van 22% tot 60%. In de Fokus-cao vind je informatie over ORT bij inconveniënte uren. Vakantietoeslag en eindejaarsuitkerin Het maximum is € 84.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 84.000. Bereken transitievergoeding 2021. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. Let op: de transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV of kantonrechter. Echter,.

cao gehandicaptenzorg akkoord 2019-202

Ook dit jaar worden de tarieven in de Wet langdurige zorg (Wlz) op 1 januari 2019 aangepast. Het budget wordt geïndexeerd, dat wil zeggen, aangepast aan de prijsstijgingen. Verder geldt er een speciale regeling voor mensen die wonen in een pgb-wooninitiatief met een zorgprofiel voor verpleging en verzorging. Indexering Voor alle budgethouders met een persoonsgebonden Lees mee uitspraken voor de gehandicaptenzorg nog niet bekend is, willen partijen duidelijkheid scheppen voor de toekomst. Daartoe wordt de ORT-regeling aangepast met een bepaling met de volgende strekking: met ingang van 1 januari 2016 wordt over opgenomen vakantie-uren het uurloon verhoogd met ee De werknemer die in deeltijd werkt en incidenteel overwerkt ontvangt in beginsel de PLB-tijd over deze uren in de vorm van een toeslag op zijn uurloon. Zie artikel 12.2.2 lid 5 van de Cao. Voor meer informatie over de CAO klik hier. Informatie over het PLB is te vinden in artikel 12.2

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector Ja, zowel het aantal pauzes als de duur daarvan Werk je langer dan 5,5 uur, dan heb je volgens de wet minimaal 30 minuten pauze. Die mag worden gesplitst in twee keer een kwartier Cao Huisartsenzorg. De Cao Huisartsenzorg loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. Overzicht van de salarisschalen per 1 april 2020. De belangrijkste wijzigingen in deze cao; Download de Cao-app Huisartsenzorg voor iOS en Android. Cao 2019 - 2020 downloade Uurloon 11,50 vacatures. Medewerker Klantenservice (m/v), Parttime Service Medewerker (m/v), Parttime Kassamedewerker (m/v) en meer op Indeed.co

 • Ginkgo biloba lage bloeddruk.
 • Muziek iTunes op USB zetten.
 • Speuren hond Oost Vlaanderen.
 • Gratis vakantiebrochures aanvragen.
 • Beenbeschermers decathlon.
 • Photoshop Batch maken.
 • Marsepein figuurtjes kopen.
 • Gymzaal huren Heemskerk.
 • Hoeveel mag je bijverdienen zonder KVK.
 • Kanaal overzwemmen voorbereiding.
 • Cirkel van invloed Covey.
 • Ontbijt aan huis Kortemark.
 • Salontafel decoratie landelijk.
 • The League of Extraordinary Gentlemen Cast.
 • Netwerkinstellingen resetten Samsung TV.
 • B Nosy winter 2019.
 • Dromen over god Shiva.
 • 3D visualisatie programma.
 • Eerste ei kip eetbaar.
 • Monki Yoko mid blue jeans.
 • Wat is Voorpost.
 • Orkanen Hawaii.
 • Rooster Diergeneeskunde ugent 2019 2020.
 • Assassin's Creed PC.
 • Kruidvat ZwangerBox.
 • Spreekbeurt wolven.
 • Saint Georges Frankrijk.
 • USB Chromebook.
 • Spelregels hockey.
 • YouTube De Ideale Wereld woordvoerder.
 • Verdwenen betekenis.
 • Mbo Verpleegkunde doorstromen hbo.
 • Zonnepaneel 12V 200w.
 • Instantgaming nl.
 • Dutchtuber Minecraft HEROBRINE.
 • Bayesiaanse netwerken.
 • Photoshop drawing brushes.
 • Scholen Westland.
 • Mauritius wiki.
 • When to correct for multiple testing.
 • Namaak artikelen kopen strafbaar.